Annonse
Annonse

Artikler av Olaf G. Aasland

Olaf Aasland
04.09.2017
Da jeg i 1992 begynte å forske på legene og deres karrierer, fant jeg tidlig ut at for å forstå deres virkelighet og atferd var det nødvendig å trenge ganske dypt inn i profesjonssosiologien: Hva er...
Olaf Gjerløw Aasland
20.02.2017
En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner. Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen Det er ikke mulig å være lege bare i...
Olaf Gjerløw Aasland
21.11.2016
Er det uforholdsmessig mange forfattere med legebakgrunn? Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen I alle fall er det flere enn nok til at en god amerikansk venn, Alice, som underviser ved Wesleyan...
Olaf Gjerløw Aasland, Terje P. Hagen, Pål E. Martinussen
09.09.2016
Sykehusreformen i 2002 innebar at staten tok over eier- og finansieringsansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene. Den utløsende årsaken til sykehusreformen var svak aktivitets- og kostnadskontroll...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
09.09.2016
Universitetet i Oslo (UiO) innførte i 1996 en ny studiemodell ved Det medisinske fakultet. Den gamle studiemodellen, med nokså skarpt skille mellom preklinisk og klinisk fase, ble erstattet av en...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
09.09.2016
I våre dager er en lege nesten alltid spesialist, og spesialiteten er en avgjørende del av legeidentiteten. Mange leger opplever nok likevel spesialitetsvalget som noe tilfeldig. Median tid for...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
09.09.2016
These days a doctor is almost always a specialist, and the specialty status is a crucial component of any individual doctor”s identity. Nevertheless, many doctors find that their choice of...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
09.09.2016
I 2002 ble eier- og driftsansvaret for 250 norske helseinstitusjoner overført fra fylkene til staten gjennom fem regionale og 34 lokale helseforetak. Reformen innebar også nye organisasjons- og...
Olaf Gjerløw Aasland, , Reidun Førde
09.09.2016
In 2002, the ownership and responsibility for running 250 Norwegian health institutions was transferred from the county level to the state level through five regional, and 34 local, health trusts...
Olaf Gjerløw Aasland
09.09.2016
Høsten 2007 fikk Legeforeningens forskningsinstitutt i oppdrag å gjøre en ny leserundersøkelse for Tidsskriftet. Slike undersøkelser er tidligere gjort i 1986 ( 1 ), 1990 ( 2 ), 1994, 1998 ( 3 ),...
Olaf Gjerløw Aasland, Guri Spilhaug*, Arne Johannesen
08.09.2016
Som en følge av økende problem med heroinmisbruk i hele Norge har den politiske holdningen til håndteringen av slike problemer endret seg betraktelig. Mens man tidligere fulgte en klar rusfri linje...
Olaf Gjerløw Aasland, Erik Falkum, Inger Størmer Thaulow
08.09.2016
Norske leger har gjennomgående god helse. Tall fra 1993 viser at norske leger har lavere sykefravær enn befolkningen generelt ( 1 ). Selv om andelen sykmeldte leger har økt siden da, er andelen...
Olaf Gjerløw Aasland
08.09.2016
Pidestallen er borte, men den må snarest erstattes med en skammel. Leger må fortsatt kunne mer og ha en høyere etisk standard enn folk flest. Det aller første jeg leste om legerollen, var et...
Berit Bringedal, Olaf G. Aasland
08.09.2016
Forebygging av sykdom gjennom livsstilsendring har de senere årene fått økende oppmerksomhet i vestlige land. Tobakk, fysisk aktivitet og kosthold er sentrale temaer både i dagspressen og blant...
Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
08.09.2016
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
07.09.2016
Etter at fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 har det vært motstridende tilbakemeldinger om hvordan reformen har påvirket fastlegenes arbeidssituasjon. I noen sammenhenger blir det hevdet at...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
07.09.2016
Bedre tilgjengelighet til allmennlegen var en av de viktigste begrunnelsene for fastlegereformen. I debatten rundt tilgjengelighet har størrelsen på fastlegenes liste stått sentralt. Så langt finnes...
Olaf Gjerløw Aasland
07.09.2016
Rusede leger er tallmessig et lite problem, men sikkerhetsmessig og profesjonsetisk en stor utfordring I 1886 fant dr. William Ogle at dødeligheten blant legene var signifikant høyere enn...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
07.09.2016
Legemiddelindustriens bidrag til utviklingen av gode medikamenter er uomtvistelig. I 2002 brukte industrien vel 800 million kroner (10 % av omsetningen) på forskning og utvikling ( 1 ). I den...
Olaf Gjerløw Aasland
07.09.2016
En av våre viktigere alkoholkilder ble forurenset med metanol. Hva kan vi lære av dette «eksperimentet»? I september 2002 skjedde det noe i Norge som kan kalles et naturlig eksperiment. Et større...