Annonse
Annonse

Ingrid Os

Artikler av Ingrid Os

Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
31.10.2017
As a part of a major review of the medical degree programme in Oslo, elective courses were introduced for the first time in the spring term of 2017. We believe this will give opportunities for in-...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
30.10.2017
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017. Vi mener det kan gi mulighet for faglig fordypning og nyttige erfaringer...
Ingrid Os
16.10.2017
Michael Borre, Stefan Vind-Kezunovic, Bente Jespersen Nefrourologi – i klinisk praksis 266 s, tab, ill København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 295 ISBN 978-87-628-1529-2 Forfatterne henvender seg til...
Ingrid Os
05.06.2017
Baslund, Bo Feldt-Rasmussen, Ulla Kastrup , Jens Medicin 2. utg. 1 147 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 1 400 ISBN 978-87-7749-725-4 Medicin er annen utgave av læreboken...
Ingrid Os
05.12.2016
Bartholdy, Kim Kallesøe, Jane Klinikbogen 2. utg. 345 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 400 ISBN 978-87-7749-848-0 Denne utgivelsen skal gi medisinstudenter kunnskap og gode tips om...
Ingrid Os
10.10.2016
Thomsen, Henrik S. Diagnostiske fag 392 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 475 ISBN 978-87-628-1461-5 Forfatterne henvender seg i denne læreboken spesifikt til medisinstudentene ved...
Eli Johanne Nordal, Ingrid Os
09.09.2016
Kronisk nyresykdom øker i hyppighet. I 2004 var det i Norge nærmere 7 % økning i antall pasienter som får nyreerstattende behandling ( 1 ). Av totalt 3 248 registrerte nyresviktpasienter ble 744...
Ingrid Os
09.09.2016
Thongboonkerd, V Proteomics in nephrology Towards clinical applications. 203 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 228 ISBN 978-3-8055-8544-6 Målgruppa er svært liten – ikkje berre fordi dette...
Helga Gudmundsdottir, Odd Brørs, Ingrid Os
09.09.2016
Forekomsten av type 2-diabetes øker. Pasienter med type 2-diabetes har ofte hypertensjon. Samtidig bruk av metformin og blodtrykksmedisiner som hemmer renin-angiotensin-systemet er vanlig hos denne...
Ingrid Os
09.09.2016
Kasuistikken beskriver kalsifylaksi, en meget sjelden tilstand som kan opptre hos pasienter med kronisk nyresykdom. Tilstanden karakteriseres av forkalkninger i karvegg og interstitielt i hud og...
Ivar Eide, Øivind Ekeberg, Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ingrid Os, Morten Rostrup, Magne Stendal
08.09.2016
Erik Enger Professor dr.med. Erik Enger – en av de siste store klinikere og læremestre – døde 89 år gammel 15.6. 2016 etter lengre tids sykdom. Han var sin tids medisinske ekspert innen både jus og...
Ingrid Os
08.09.2016
Molony, DA Craig, JC Evidence-based nephrology 844 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 140 ISBN 978-1-4051-3975-5 Dette er først og fremst et oppslagsverk for nyreleger i klinisk...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
08.09.2016
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Lars Westlie, Anna Varberg Reisæter, Ingrid Os
08.09.2016
Moderne nyremedisin er omtrent 35 år, regnet fra den tid da kunstig nyrebehandling og nyretransplantasjon ble etablerte tilbud. Professor Fredrik Kiil ved Ullevål sykehus utviklet platenyren i...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
08.09.2016
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Ingrid Os, Knud Landmark, Ingrid Toft
07.09.2016
Med bakgrunn i en politisk avgjørelse pålegges leger i disse dager å forskrive hydroklortiazid i lave doser som førstevalg ved behandling av ukomplisert hypertensjon. Er den faglige begrunnelsen for...
Ingrid Os
07.09.2016
Brenner, Barry M. Brenner & Rector’s The kidney 7 utg. 2 bind. 2870 sider, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders. Pris ca. 3500 NOK ISBN-0-7216 - 0164 - 2 Dette er den 7. utgaven av The kidney ...
Ingrid Os
07.09.2016
Cyklooksygenase (COX, prostaglandinsyntase) katalyserer omdanningen av arakidonsyre til prostaglandiner. Det finnes to former av enzymet, COX-1 og COX-2, og disse skiller seg i hovedsak fra hverandre...
Ingrid Os, Christina S. Fredheim, Branimir Draganov, Aud Høieggen, Kjersti Svendsen Andersson
07.09.2016
Angiotensinkonvertase (ACE)-hemmere og angiotensin II-antagonister brukes i behandling av en rekke tilstander, og er blant førstevalgsmedikamentene ved hypertensjon. Fallet i nyrefunksjon ved...
Ingrid Os, Ingrid Toft
07.09.2016
Vi har i vårt innlegg omtalt det vi har oppfattet som svakheter ved ALLHAT-studien ( 1 ). Valg av klortalidon som studiemedikament vakte også en viss oppsikt i USA siden det var i utakt med...