Annonse
Annonse

Geir Wenberg Jacobsen

Artikler av Geir Wenberg Jacobsen

Geir Wenberg Jacobsen
03.10.2017
On Midsummer’s Eve this year, the Norwegian Medical Association confirmed on its website that seven of every eight Norwegians are very satisfied with the regular GP scheme. This happy news...
Geir Wenberg Jacobsen
02.10.2017
På årets midtsommeraften bekreftet Legeforeningen på sin hjemmeside at syv av åtte nordmenn er svært fornøyd med fastlegeordningen. Gladmeldingen står i skarp kontrast til det fastlegene selv erfarer...
Geir Wenberg Jacobsen
07.06.2017
A PhD degree must continue to be fully credited as part of the specialist training for members of the medical profession. We also need to accept that research topics and methodologies stem from...
Geir Wenberg Jacobsen
05.06.2017
Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde. Foto: Tidsskriftet...
Geir Wenberg Jacobsen
22.11.2016
Is the transfer of the community’s institutions to the private sector and outsourcing of public health and social services a sign that the welfare state is eroding? Photo: Journal of the Norwegian...
Geir Wenberg Jacobsen
21.11.2016
Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer? Foto: Tidsskriftet I min familie hadde ingen i...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
22.08.2016
Færre enn før deltar i helseundersøkelser. Mange forskere synes å ha erfaring med at de må tilby potensielle deltagere mer enn en oppfordring om samhold og ansvar. Dugnad er et velkjent norsk fenomen...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
22.08.2016
Fewer people than before take part in health surveys. Many researchers seem to experience that potential participants must be offered more than an appeal to solidarity and their sense of...
Geir Wenberg Jacobsen
28.01.2014
Over many years, a group of general practitioners in Arendal have made contributions to practice-related clinical research. Should more doctors follow their example? Photo: The Journal of the...
Petter Gjersvik, Erlend Hem, Geir Wenberg Jacobsen, Michael Bretthauer
29.04.2014
Studier der man skal finne ut om et legemiddel ikke er dårligere enn et annet – det vil si ikke underlegent – kalles på engelsk non-inferiority studies . De bør på norsk kalles ikke-...
Geir Wenberg Jacobsen
05.05.2015
Despite the fact that the Health Research Act of 2008 appears to function quite well, some researchers still complain about complicated and lengthy procedures. Have the lawyers been given too much...
Geir Wenberg Jacobsen, Magne Nylenna
22.08.2016
This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association includes an article on the follow-up of patients with diabetes. It is a result of a new collaborative model, and is published in tandem...
Geir Wenberg Jacobsen
11.12.2012
Takk til redaktør Erlend Hem, som setter lyset på en lei trend som rir samfunn og helsetjeneste som en mare ( 1 ). Jeg har undervist medisinstudenter i (for?) mange år og råder studentene på samme...
Geir Wenberg Jacobsen
10.12.2013
Røislien, Jo Frøslie, Kathrine Frey Tall forteller Hvordan bruke tall til å finne ut om verden slik du tror den er. 114 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 298 ISBN 978-82-05-44788...
Geir Wenberg Jacobsen
28.01.2014
En gruppe allmennleger i Arendal har i en årrekke bidratt med praksisnær klinisk forskning. Bør flere gjøre som dem? Foto: Tidsskriftet I mars 2013 ble deltakerne på grunnkurset Forskning i...
Petter Gjersvik, Erlend Hem, Geir Wenberg Jacobsen, Michael Bretthauer
01.07.2014
Bruk av engelske faguttrykk som er uforståelige for folk flest, inkludert mange leger, kan stå i veien for god presentasjon og formidling av forskning. Engelske faguttrykk kan være ekskluderende og...
Geir Wenberg Jacobsen
19.08.2014
Magnus, Per Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi 4. utg. 208 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 325 ISBN 978-82-05-42238-4 Da den første utgaven av Epidemiologi kom, var tidspunktet (...
Geir Wenberg Jacobsen, Arild Skaug Hansen
01.12.2015
Grunnlaget for medisinerutdanningen i Trondheim var det sterke teknologiske miljøet ved det daværende Universitetet i Trondheim. Den medisinskteknologiske profilen er utviklet videre og kan bli...
Geir Wenberg Jacobsen
05.05.2015
Til tross for at helseforskningsloven fra 2008 synes å fungere ganske bra, klager fortsatt mange forskere over kompliserte og langvarige behandlingsprosesser. Har juristene fått for stor makt? Foto:...
Geir Wenberg Jacobsen
05.05.2015
Som den tredje kvinnelige professor i medisin og den første ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er Ann-Mari Brubakk utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Ann-Mari Brubakk. Foto:...