Annonse
Annonse

Finn Egil Skjeldestad

Artikler av Finn Egil Skjeldestad

Odd Mjåland, Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Egil Johnson
19.05.2005
Operasjon for lyskebrokk er det hyppigste generellkirurgiske inngrepet utført i Norge. I 1983 ble det registrert mer enn 5 700 sykehusopphold, tilsvarende 31 400 sykehusdøgn, for denne diagnosen ( 1...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Inger Økland, Ellen Langen, Ylva Sandness, Anne Bødtker, Finn Egil Skjeldestad
29.11.2011
The frequency of caesarean sections in Norway increased from 2 % in 1967 to 17 % in 2009. More than 9 000 caesarean sections are now performed each year ( 1 , 2 ). One possible complication with...
Finn Egil Skjeldestad
07.02.2012
There is little available knowledge on the use of contraceptives among young women, since they are rarely represented in surveys of contraceptive patterns in Norway ( 1  –  3 ), in the other Nordic...
Finn Egil Skjeldestad
20.05.2000
Per Bergsjø reiser tre prinsipielle spørsmål vedrørande kjeldegransking: –Ein skal vere varsam med å bruke uttrykk som ”første gang omtalt” –Ein skal vere varsam med å gje kronologisk...
Tore Amundsen, Else Høibraaten, Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Venøs tromboembolisme, inkludert dyp venetrombose og lungeemboli, hos unge kvinner har lenge vært gjenstand for oppmerksomhet fra spesialister, allmennpraktikere og ikke minst kvinnene selv. Venøs...
Else Høibraaten, Tore Amundsen, Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Venøs tromboembolisme er fortsatt en alvorlig tilstand som kan være livstruende og som kan gi senkomplikasjoner i form av post-trombotisk syndrom og kronisk pulmonal hypertensjon. De vanligste...
Finn Egil Skjeldestad, Tore Amundsen, Else Høibraaten
10.02.2000
Legar og tannlegar har meldeplikt til Statens legemiddelkontroll ved Bivirkningsnemnda for skadar oppstått under bruk av legemiddel (1). Både norsk og internasjonal litteratur stadfestar ein...
Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Negativ mediaomtale av legemidlar pregar ofte nyhendebildet. P-pille er kanskje det legemidlet som oftast har vore førsteside- stoff. Samanhengen mellom bruk av p-pille og tromboemboliske sjukdomar...
Erik Trondsen, Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad
11.08.2005
Gastroøsofageal reflukssykdom er meget vanlig, og 25 % av alle mennesker antas å ha symptomer i deler av livet. De aller fleste trenger ingen eller kun episodisk eller periodisk behandling, mens noen...
Inger Johanne Bakken, Harald Bratt, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø
16.06.2005
Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis er som regel asymptomatiske, og screening og smitteoppsporing er derfor viktige tiltak for å hindre spredning. Etter norske anbefalinger bør alle...
Inger Johanne Bakken, Svein Arne Nordbø, Finn Egil Skjeldestad
16.06.2005
For Chlamydia trachomatis er norske mikrobiologiske laboratorier bare pålagt summarisk rapportering til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Data derfra viser at antall positive prøver har...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø
16.06.2005
Kunnskapen om prevalens av chlamydiainfeksjon blant menn er sparsom. Fra Norge er det publisert studier fra studenthelsetjenesten i Oslo (1980) ( 1 ), fra Olafiaklinikken i Oslo (1990-årene) ( 2 ) og...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Inger Økland, Ellen Langen, Ylva Sandness, Anne Bødtker, Finn Egil Skjeldestad
29.11.2011
Keisersnittsfrekvensen i Norge økte fra 2 % i 1967 til 17 % i 2009. Det utføres nå over 9 000 keisersnitt hvert år ( 1 , 2 ). Én mulig komplikasjon ved keisersnitt er infeksjon i operasjonssår og/...
Finn Egil Skjeldestad
18.09.2012
Det er en liten økning i risiko for arteriell trombose forbundet med p-piller. Det viser registerbasert forskning fra Danmark. Illustrasjonsfoto Istockphoto Helt fra p-pillen kom på markedet i 1960-...
Finn Egil Skjeldestad
24.01.2012
Moderate og store blødninger skjer oftere ved akutt keisersnitt enn der inngrepet er planlagt. Det viser en stor norsk studie. Illustrasjonsfoto Istockphoto Indikasjoner og medisinske forhold er ofte...
Finn Egil Skjeldestad
07.02.2012
Det foreligger lite kunnskap om prevensjonsbruken hos unge kvinner, da de sjelden er representert i prevensjonsvaneundersøkelser verken i Norge ( 1  –  3 ), de andre nordiske land ( 4 ) eller øvrige...
  •