Annonse
Annonse

Artikler av Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
22.05.2017
Vi takker Torbjørn Eggebø og medarbeidere for en saklig og balansert kommentar til vår artikkel. Vi er enige i at tidlig ultralyd er egnet til å oppdage mer enn trisomier, og at alvorlige fosteravvik...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
03.04.2017
Takk til A.W. Blomkvist for kommentar til vår artikkel ( 1 ) om Helsedirektoratets anbefaling om bruk av ikke-invasiv prenatal test (NIPT) i fosterdiagnostikken. Artikkelen er blitt vesentlig...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
20.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
01.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Bjørn Hofmann, Søren Holm
27.09.2016
Vitenskapelig uredelighet er utpekt som et problem for forskningen – det er til hinder for vitenskapelige fremskritt, leder til misbruk av forskningsmidler, kan få følger for pasienter og folkehelse...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann, Margrete Mangset
09.09.2016
Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket gjort til en forutsetning for å gi helsehjelp i de fleste tilfeller...
Bjørn Hofmann
09.09.2016
Det er en rekke moralske dilemmaer knyttet til bruk av levende donor. Særlig fremtredende er problemstillinger knyttet til donors selvbestemmelse, press på resipienten ved involvering av familie og...
Bjørn Hofmann
09.09.2016
Rognum, TO Ottosen, E. Bioteknologi på liv og død En enkel bok om Mehmet og Dolly, stamceller og donorsøsken, bioetikk og menneskeverd. 112 s, ill. Oslo: Lunde forlag, 2007. Pris NOK 149 ISBN 978 -82...
Bjørn Hofmann, Jens Erik Paulsen
09.09.2016
Vi takker Linda Wüsthoff og medarbeidere for kritikk av kurset Philosophy of science and research ethics for health care professionals. Enda større vekt på god vitenskapelig praksis i gruppeoppgavene...
Bjørn Hofmann, Jens Erik Paulsen, Per Nortvedt
09.09.2016
Kan doktorgradsstudenter være gode forskere når de kopierer til eksamen i forsknings- og vitenskapsetikk? Dette spørsmålet reises når 11 av 55 blir tatt i kopiering under hjemmeeksamen og de...
Bjørn Hofmann
09.09.2016
I en kronikk i Tidsskriftet hevder Heidi Tiller at uenighet om resultatene av en studie ikke skyldes faglig uenighet, men ulikt kunnskapssyn ( 1 ). Studien omhandler screening av blodplatetyper hos...
Bjørn Hofmann
09.09.2016
Obstetrisk ultralyd var i bruk i 20 år før denne praksisen ble satt på dagsordenen som et etisk problem. I dag er etterspørselen etter etikk nærmest grenseløs, allikevel er det stille rundt sentrale...
Bjørn Hofmann
09.09.2016
Handel med organer er etisk problematisk, og plassmangel gjør at jeg bare kort omtaler dette i min artikkel ( 1 ). Arnt Jakobsen gir en god oversikt over omfanget av kjøp av organer fra fremmed giver...
Bjørn Hofmann
09.09.2016
Nok en takk til Arnt Jakobsen for muligheten til å utdype enda et tema som min kronikk av plassmessige grunner bare kunne nevne. Hensynet til levende organdonor er uvegerlig viktig, enten...
Bjørn Hofmann
08.09.2016
Solberg & Nydal kommer med interessante innvendinger mot min lederartikkel der jeg løfter frem Lise Kvandes tankevekkende funn om at etikken ble «ryddet unna» i ultralyddebatten i 1986, og spør...
Bjørn Hofmann
08.09.2016
Martinsen, K Eriksson, K. Å se og å innse Om ulike former for evidens. 179 s, ill. Oslo: Akribe, 2009. Pris NOK 290 ISBN 978 – 82 – 7950 – 104 – 6 Hva får man når en finsk og en norsk...
Bjørn Hofmann
08.09.2016
Revisjonen av bioteknologiloven kan gi mer helse og velferd til norske pasienter. Det biopolitiske forspillet avslører en teknologiiver som er vanskelig å forsvare: Når midlene blir hellige, blir...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann
07.09.2016
1. april 2004 trådte ny forskrift om obduksjon i kraft. Forskriften stiller blant annet krav til informasjon, internkontroll, behandling av liket og av obduksjonsmaterialet og melding til...
Bjørn Hofmann, Trond Markestad, Rannveig Aure Juvkam, Tom Gerner, Unni Aaboen, Per G. Farup
07.09.2016
Oppland sentralsykehus HF opprettet høsten 2001 et forsknings- og utviklingsfond (FoU-fond). Fondet skulle stimulere til økt forsknings- og utviklingsvirksomhet i sykehusene for å frembringe ny...
Bjørn Hofmann
07.09.2016
Brülde, Bengt Tengland, Per -Anders Hälsa och sjukdom – en begreppslig utredning 324 s. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 395 ISBN 91-44-04208-6 Det pågår en vedvarende, vidtfavnende og viktig...