Annonse
Annonse
Medisinsk etikk
23.01.2018
Many colleagues find themselves in challenging and unpleasant situations following consultations where the role of the doctor has not been clarified adequately. Doctors have different roles – as...
22.01.2018
Mange kolleger havner i krevende og ubehagelige situasjoner i kjølvannet av konsultasjoner der legens rolle ikke har vært tilstrekkelig avklart. Legen har ulike roller – han/hun kan være behandler,...
08.01.2018
Bruk av tvang i form av beltelegging er en alvorlig frihetsberøvelse og autonomikrenkelse. I denne kasuistikken forteller vi om en pasient som ble beltelagt for å få gjennomført livsnødvendig dialyse...
03.10.2017
The encounter between patient and doctor is often characterised by lack of time, and the art of communication can be complex. Sometimes things go wrong. Illustration: iStock The Medical Ethics...
02.10.2017
Møtet mellom pasient og lege er ofte preget av tidsnød, og kommunikasjon er en vanskelig kunst. Av og til skjærer det seg. Illustrasjon: iStock Rådet for legeetikk mottar jevnlig klager fra pasienter...
31.08.2017
Rådet for legeetikk fraråder leger å ta oppdrag som kamplege ved kampsport som tillater knockout eller delta i godkjennings- eller klagenemnder for slike arrangementer. Denne type oppdrag kan være i...
21.08.2017
Kan man behandle en livstruende syk pasient over 16 år mot vedkommendes vilje? Følgende fiktive pasienthistorie illustrerer hvilke etiske og rettslige dilemmaer som kan oppstå i møte med pasienter...
21.08.2017
Kan man trekke tilbake et livsviktig behandlingstilbud til en samtykkekompetent pasient med destruktiv atferd eller til ruspasienter som ikke møter på dagtid og derfor krever intensivbehandling om...
07.03.2017
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I Etiske regler for leger kapittel I, § 11 står følgende: «En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får...
03.02.2017
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I Etiske regler for leger kapittel I, § 11 står følgende: «En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får...