Annonse
Annonse
Leder
In Norway we have universal health services, rich sources of personally identifiable health data and high trust among the population. This provides us with unique opportunities to use these data, but...
18.09.2017
Pakkeforløp for kreft fungerer godt for noen, men andre kommer seg aldri inn. Lege Lars Kolsrud forteller en sterk historie i artikkelen om et pasientforløp i allmennpraksis og...
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
18.09.2017
I Norge har vi universelle helsetjenester, rike kilder til personidentifiserbare helsedata og høy tillit i befolkningen. Det gir oss unike muligheter til å bruke disse dataene, men tilgangen må bli...
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
18.09.2017
As a rule, work is a source of coping and good health, but may also involve unhealthy exposures. I do not know whether it is true than work ennobles man (or woman, for that matter). However, work is...
22.08.2017
Many rural communities in Norway have difficulty recruiting doctors, especially general practitioners. Would it help if more of the training could take place in rural areas? There is broad political...
22.08.2017
Arbeid er som regel en kilde til mestring og god helse, men kan også innebære helseskadelige påvirkninger. Jeg vet ikke om det er sant at arbeidet adler mannen (eller kvinnen, for den saks skyld)...
21.08.2017
Flere distrikter i Norge strever med rekrutteringen av leger, spesielt fastleger. Kan det hjelpe at mer av legeutdanningen foregår i distriktene? Det er bred politisk enighet i Norge om å sikre...
21.08.2017
Den akademiske skoleringen er blitt en viktig del av legers grunnutdanning. Da Øivind Larsen skrev om legeprofesjonens utvikling i anledning 100-årsjubileet for Den norske legeforening, tok han for...
21.08.2017