Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Immunoglobulin G subclass 4-related disease (IgG4-RD) is a relatively recently identified immune-mediated systemic disease characterised by inflammation and progressive fibrosis. The most common...
05.09.2017
Children with pharmacoresistant epilepsy should be offered ketogenic dietary therapy. The diet, which is rich in fat and low in carbohydrate, has a beneficial effect in reducing seizures in this...
05.09.2017
Immunglobulin G subklasse 4 (IgG4)-relatert sykdom er en relativt nyoppdaget immunmediert systemsykdom som kjennetegnes av inflammasjon og progredierende fibrose. Pankreatitt og sialadenitt er de...
04.09.2017
Barn med farmakoresistent epilepsi bør få tilbud om behandling med ketogen diett. Dietten, som er fettrik og karbohydratfattig, har en god anfallsreduserende effekt i denne pasientgruppen. Den kan...
04.09.2017
Protracted bacterial bronchitis is a common cause of persistent, wet cough in pre-school children. The condition has been described relatively recently, and knowledge of the diagnosis may be an aid...
22.08.2017
Ved langvarig våt hoste hos førskolebarn er protrahert bakteriell bronkitt en vanlig årsak. Tilstanden er relativt nylig beskrevet, og kjennskap til diagnosen kan bidra til riktig vurdering av barn...
21.08.2017
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt...
06.06.2017
The treatment of prostate cancer with remote metastases has advanced greatly in recent years. Treatment options are dependent on the extent of the metastases, the patient’s general condition...
06.06.2017
Pain on injection of lidocaine is often considered a necessary evil, but it can be reduced by simple means. Surgical interventions, also those of a more extensive nature, are increasingly performed...
02.05.2017
Smerte ved lokalbedøvelse anses ofte som et nødvendig onde, men kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Stadig flere og større kirurgiske inngrep foretas i lokalbedøvelse. For pasienten er det ved...
02.05.2017