Annonse
Annonse
Helse og jus
Overleger og legespesialister har rett til minst fire måneders sammenhengende utdanningspermisjon (“overlegepermisjon”) med lønn per femårsperiode. Hva betyr det i praksis? Illustrasjonsfoto: iStock...
21.08.2017
Helsetilsynet har i tilsynssaker som gjelder hjemmefødsler sett at jordmødre har sviktet i den helsehjelpen de ga før, under og etter fødsel. Samhandlingen mellom ansvarlig jordmor ved hjemmefødsel...
26.06.2017
Haematological cancer in former students and employees of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) resulted in two cases being brought to court. The survivors claimed damages from...
19.06.2017
Helsepersonelloven gir helsepersonell rett og plikt til å yte helsehjelp i tilfeller der hjelp er påtrengende nødvendig, selv om pasienten motsetter seg dette. Hjelpeplikten er imidlertid begrenset...
13.01.2015
En overlege ble frifunnet av Høyesterett for å ha ødelagt bevis for politiet. Han hadde handlet i tråd med taushetsplikten, og dette satte straffansvaret til side. Saken bør føre til en gjennomgang...
16.09.2014
Få leger har hatt erfaring med tvangstiltak etter smittevernloven. Vi vet fra flere henvendelser at det er en del usikkerhet om fremgangsmåten når tvangstiltak vurderes. I denne artikkelen gjennomgår...
05.08.2014
EUs kvalifikasjonsdirektiv er revidert. I direktivet er det gjort endringer som vil få betydning for norske leger. Kvalifikasjonsdirektivet legger til rette for gjensidig godkjenning/konvertering av...
13.05.2014
Hematologisk kreft hos tidligere studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet førte til at to saker havnet i retten. Etterlatte krevde erstatning fra staten som...
25.06.2013
Er kravet om fortrinnsvis å intervjue en rettspsykiatrisk observand alene – og ikke sammen med annen sakkyndig – begrunnet i lover eller forskrifter? Eller er spørsmålet heller et faglig medisinsk/...
22.01.2013
Judisiell døgnobservasjon av en antatt gjerningsperson kan etter straffeprosessloven §167 foregå ved innleggelse til undersøkelse i et psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted...
30.10.2012