Annonse
Annonse
Brev til redaktøren
Med min bakgrunn som allmennlege i 50 år og 25 år som sykehjemslege ønsker jeg å reise en problemstilling. Gamle mennesker med sammensatte lidelser står ofte på flere medikamenter og må ikke sjelden...
10.01.2017
Takk til M. Hafting & M. Røynesdal for nyttige synspunkter ( 1 ) på vår artikkel ( 2 ) i Tidsskriftet. Vi er enige i at «å sikre barn utviklingsfremmende oppvekstsvilkår er en sentral verdi». Vi...
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 20/2016 publiserte Holmøy & Torkildsen en oversiktsartikkel om behandling av multippel sklerose i svangerskap og ammeperiode ( 1 ). Vi er i hovedsak enige i anbefalingene i...
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 12/2016 skrev jurist M. Hovland en kronikk om rettssikkerhet for den psykisk syke. Leder i Norsk psykiatrisk forening, A.K. Bergem, kom med et tilsvar i samme nummer, hvor hun...
20.12.2016
J. Ræder og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 18/2016 en artikkel om utfasing av ketobemidon til bruk på sykehus til fordel for morfin eller oksykodon ( 1 ). Vi er enige i at ketobemidon kan...
20.12.2016
Kronikken Elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter fokuserte på psykiatrisk journal og foreslo begrenset journalinnsyn som en gyllen middelvei. Av sammenhengen fremsto det som et...
20.12.2016
I Tidsskriftet nr. 18/2016 hadde J. Bjørke-Bertheussen og M.A. Weibell en kronikk om elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter. De fikk svar av M. Storvik i nr. 21/2016. Forfatterne...
20.12.2016
Tor-Arne Hegvik & Eivind Alexander Valestrand påpeker i Tidsskriftet nr. 18/2016 at en rekke av problemene i dagens helsetjeneste skyldes ledere med dårlig legitimitet på grunnplanet, overdreven...
06.12.2016
Takk til forfatterne for å presentere en kasuistikk om akutt hepatitt E – en sjelden sykdom i Norge ( 1 ). Pasienten hadde et akutt forløp med oppkast, magesmerter, artralgi/myalgi og forhøyet ALAT...
06.12.2016
Tre dager før vår artikkel om selvmotsigelser i evalueringen av mammografiscreening i Norge ble publisert i Tidsskriftet ( 1 ) publiserte tidsskriftet New England Journal of Medicine ( 2 ) en...
06.12.2016