logo

Avansert søk

November

Illustrasjon Supernøtt poppsløyd

Kjøp og salg av organer

Det er et stort og stadig voksende behov for organer. Transplantasjon er vesentlig billigere enn dialysebehandling, og risikoen er sammenliknbar med keisersnitt, som jo er bredt akseptert. Det voksende behovet for organer er ikke blitt møtt med en tilsvarende vekst i tilgjengelige donorer, og det har vokst opp en illegal praksis som det er allmenn enighet om ikke er ønskelig. Et forslag for å øke tilgangen på organer har vært å åpne opp for kjøp og salg, men er dette riktig?
18.11.2011
Illustrasjonfoto iStockphoto

Hukommelsesklinikken utreder mistanker om demens

Pasientene som utredes ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus er unge, halvparten er under 65 år. De fleste har mild kognitiv svikt eller demenssykdom i svært tidlig fase, andre kommer for en annenhåndsvurdering. Utredningen tar 2 - 3 timer og utføres av lege og sykepleier. Den omfatter klinisk undersøkelse, kognitiv testing, MR-undersøkelse med måling av mediale temporallapp, spinalpunksjon og enfotonstomografi (SPECT av hjernen).
17.11.2011