P

p - den korte armen av hvert kromosom

p - plasma

p - probability (sannsynlighet), f.eks. p > 0,05

p50 - fork. for pO2 50%

pacemaker, se Språksplaten i nr. 4/1993

palliativ

palmitinsyre

palpabel tumor, bruk palpabel (velavgrenset) tumor, se Språkspalten i nr. 26/1994

palpable funn, se Språksplaten i nr. 14/1996

pancreas

pankreatikografi

pancreatitis (pankreatitt)

pankreatitt (pancreatitis)

pankreatogen

pantokain

pantotensyre

PaO2 arterielt oksygentrykk, bruk pO2(a)

PAO2 alveolært oksygentrykk, bruk pO2(A)

PAP - midlere lungearterietrykk, bruk overtrykk, se CPAP, nCPAP, BiPAP

papill (m)

papillemuskel

papillom, papillomvirus

par

para 1

paraffinum liquidum

parafin, pl. parafiner

parameter (m), pl. -e, -trene (= kjent størrelse el. konstant i likninger og formler), se variabel, se Språkspalten i nr. 7/2004

parathormon

parathyreoideahormon

pare (v)

parede data

parenkym (parenchyma)

parenkymatøs

parese

paroksysmal, se Språkspalten i nr. 23/2009

paroksysme

paroksystisk, bruk paroksysmal, se Språkspalten i nr. 23/2009

paronychia (paronyki)

paronyki (paronychia)

pasient, ikke kasus

psient-kontroll-studie, se case-control-study

pasientflyt, beskrivelse av pasientforflytning under utrednings- eller behandlingsopplegg, fra primærkontakt til avsluttet behandling

pasientforløp, en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med linjer og nivåer i helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode

Pasientskadenemnda

passere

passivisere

patch, bruk lapp

...pati

patient's delay, bruk pasientforsinkelse, se doctor's delay

patogenese

PBJ - proteinbundet jod

PC, PC-en

PCI - perkutan koronar intervensjon, brukes nå istedenfor PTCA, se Språkspalten i 2/2003

PCR - polymerasekjedereaksjon; nested PCR, se nested

peak flow, toppstrøm, toppstrømshastighet

peak flow rate, toppstrømshastighet

peak level, bruk toppkonsentrasjon, se trough level, se Språkspalten i nr. 22/2012

peang (kirurgisk instrument) - av Péans tang

Pearsons r (statistikk)

pectoralismuskulaturen

pediater, pl. pediatere

pediatriker, bruk pediater

pediatrikk, bruk pediatri, se Språkspalten i nr. 8/1992

pedikkel, pl.-kler

PEEP - positivt endeekspiratorisk trykk, se PEP

PEF, bruk toppstrøm, toppstrømshastighet

PEFR, bruk toppstrømshastighet

peer review, bruk fagfellevurdering eller ekstern fagvurdering, se Språkspalten i nr. 24/2006

...peksi

pektin

pektinstoffer

pemfigoid (n), f.eks. svangerskapspemfigoid, men pemphigus mucosae, se Språkspalten i nr. 3/1998

penetrans

penicillin

pentan

PEP - positivt ekspiratorisk trykk, se PEEP

peptid (n)

peptidisk, ikke-peptidisk

per os, per rectum, per sekund

per, ikke pr.

percentil, nå prosentil, f.eks. 2,5-prosentilen

perfusjon, bruk helst blodgjennomstrømning

pericarditis (perikarditt)

pericardium (perikard)

perifert venekateter, ikke venekanyle, se Språkspalten i nr. 5/2013

perikard (pericardium)

perikardiocentese

perikarditisk

periodontium, periodontal

perineal, perineum

peritoneal skylling (= peritoneal lavage)

perkutan

perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA), se PCI

permissivitet

pernisiøs

peroral

persepsjon

persipere

PET - positronemisjonstomografi

petecchier, bruk petekkier

petekkial

petekkier, ikke petecchier, se Språkspalten i nr. 30/1995

petidin

pga.

pH (= pondus hydrogenii) - uttrykk for surhetsgraden i en løsning

phalanx, men falangeal

pharynx, men faryngeal

ph.d. - philosophiae doctor, se Språkspalten i nr. 17/2008

pheochromocytoma (feokromocytom)

phimosis (fimose)

phlebitis (flebitt)

pigtail, bruk grisehale, f.eks. grisehalekateter

pikolin

pikrinsyre

pilegrim

PIP - peak inspiratory pressure, topptrykk

piperin

pirquetprøve

placebo

placenta, placental

placentær

plakk (n), ikke plaque, f.eks. mye/lite plakk

plaque, bruk plakk

plasma-glukose eller p-glukose

plasminogenaktivator-inhibitor

plassere

platederivert vekstfaktor (platelet-derived growth factor, PDGF)

platefaktor, f.eks. platefaktor 4 (arabiske tall)

pleksus, men plexus brachialis

pleura, f.eks. pleura pulmonalis

pleuritt, pleuritisk

plexus brachialis, men pleksus

plutselig hjertedød (definisjon: uventet, ikke voldelig død forutgått av et plutselig bevissthetstap, hos et individ med kjent/ikke kjent hjertesykdom)

pneumatisk

pneumoni

pneumothorax

pO2 - ikke PO2

pO2 50% (p50) angir den pO2 som på ODC tilsvarer O2-metning på 50%. Er et uttrykk for hemoglobinets affinitet for oksygen. Normal p50 for lavlandsbeboere er ca. 3,6 kPa

pO2(a), ikke PaO2

pO2(A), ikke PAO2

pocket mask, bruk luftlommemaske

...poese

poliomyelitt

poliovirus, ikke polio alene, bare i sammensetninger

pollakisuri

polycystisk ovarie-syndrom

polycytemi

polyetylen

polygen arv, ikke polygenetisk, se Språkspalten i nr. 16/1998

polykrom

poly-L-lysin

polymerasekjedereaksjon (= polymerase chain reaction, PCR)

polymer-røyk-feber

polypose

polypøs; hereditær ikke-polypøs kolorektal cancer

pool, bruk om mulig samling

positivt prediktiv verdi

positronemisjonstomografi (PET)

posisjoneringsenhet, ikke micropositioner

postdoktor, postdoktorstipendiat, se Språkspalten i nr. 2/2012

postpoliomuskelatrofi

potensial (n)

posttraumatisk stressforstyrrelse

potensere, se Språkspalten i nr. 3/1993

pouchsvikt, bruk reservoarsvikt

p-pille - peroralt antikonsepsjonsmiddel

ppm - parts per million

PP-tjenesten, fork. for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste

PPT-kontorene, se PP-tjenesten

PQ-intervall - elektrokardiografisk uttrykk for overledningstid fra sinoatrialknuten til atrioventrikulærknuten

PQ-tid

pr., bruk per

praecox

precor, bruk prekjerne

precursor, bruk forløper, forstadium

precut, bruk hjelpesnitt

prediktiv, se Språkspalten i nr. 21/1994

prediktor

preeruptiv

prehospital og hospital akuttmedisin, bruk akuttmedisin utenfor og i sykehus

preimplantation genetic diagnosis, bruk preimplantasjonsgenetisk diagnostikk, se Språkspalten i nr. 3/2008 og se Språkspalten i nr. 3/2008

prekankrøs

prekordial

prekordium

prelakteal (= før melkeproduksjonen er kommet i gang)

preload, bruk fyllingstrykk, se afterload

prematur (adj.)

prematur (m), pl. -e

premiss (m), pl. -er, -ene

premolar

preputium

presidenten

presipitere

presymptomatisk, se Språkspalten i nr. 21/1994

preterm, bruk for tidlig født

pre-treatment, bruk innledende behandling

prevalens (= forekomst), se Språkspalten i nr. 20/2012

primer (m)

primær immunsvikt-sykdommer

probe

proctitis (proktitt)

professor dr.med.

profylakse

profylaktikum

progredierende, negativt ladet begrep, f.eks. en progredierende sykdom, se progressiv, se Språkspalten i nr. 12/2008

progressiv, positivt ladet begrep, f.eks. progressivt miljø, se progredierende, se Språkspalten i nr. 12/2008

prokain

proksimal

proktitt (proctitis)

proktoskopi

prolaps (m), pl. -er, -ene; "fødte" og "ikke-fødte" prolapser

promotor, se Språkspalten i nr. 15/2001

proof of concept, bruk holdbart konsept

propedeutisk

propensity score analysis, bruk tilbøyelighetsanalyse

prosentil, ikke percentil, f.eks. 2,5-prosentilen

prosessor

prototyp (m)

prototyping

protozomidler

protrombin

PSA - prostataspesifikt antigen

pseudotrombocytopeni

psykiater, se Språkspalten i nr. 28/1992

psykiatriker, bruk psykiater, se Språkspalten i nr. 28/1992

PTA - perkutan transluminal angioplastikk

PTCA - perkutan transluminal koronar angioplastikk; ikke-kirurgisk revaskularisering, se PCI, se Språkspalten i nr. 2/2003

PTH - parathyreoideahormon, parathormon

pulmonal (pulmonalis)

pulsvolum

pulver (n), -et

pupill (m), pupillstivhet

pure red cell-aplasi, bruk erytroaplasi, se Språkspalten i nr. 22/1993

puss (n)

PUVA - psoralen kombinert med langbølget ultrafiolett lys

p-verdi

pylorus (m)

pyreksi (pyrexia)

pyridoksin

pyrimetamin-sulfa

på ny

påtakelig

på tross av