Annonse
Annonse
Originalartikkel
Ingen av de 42 pasientene med treningsindusert rabdomyolyse fikk alvorlig nyreskade eller andre komplikasjoner, og alle hadde fallende kreatinkinase ved poliklinisk oppfølgingstime.
Debatt
En ny modell for klassifisering av epileptiske anfall bygger på hvordan anfallene ytrer seg klinisk. Riktig klassifisering gir riktig behandling.
Kronikk
Den endelige behandling ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er ofte perkutan koronar intervensjon eller koronar bypass-kirurgi. Begge metoder forutsetter diagnostisk koronar angiografi. Skal alle pasienter med akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon henvises til koronar angiografi?
Medisinsk historie
Vi liker å tro at medisinske fremskritt er fremkommet på en rasjonell og vitenskapelig måte. Så er ikke alltid tilfellet. Mange av våre mest brukte legemidler er blitt oppdaget ved ren slump. Det gjelder blant annet midler mot epilepsi.
Fra redaktøren
I Danmark er en ung lege dømt for grov forsømmelse. Hun ba en sykepleier om å måle blodsukkernivå, men førte det ikke i journalen.
Språkspalten
Dersom noen har fått et illebefinnende, kan det være grunn til å spørre seg hva vedkommende egentlig fikk.
Annonse
Annonse
Noe å lære av
Flere studier har vist at barn med medfødt hjertefeil har økt risiko for motoriske, kognitive og atferdsmessige vansker. Samtidig må det tas i betraktning at avvikende utvikling ikke nødvendigvis skyldes hjertefeilen, slik som her.
Debatt
Effektiviseringsreform innebærer forventning om innsparing, blant annet ved at statlige virksomheter går over til digital post til innbyggerne.
Debatt
Skillet mellom forskning og helsetjeneste er ikke alltid klart, noe som reiser metodiske og etiske spørsmål. Det kommer tydelig frem i forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig systematisk og randomisert utprøving» i Norge.
Kommentar
Forskning bør gå hånd i hånd med folkehelse, både for å sikre best mulig kvalitet, men også best mulig overvåking av resultater.
Kommentar
Bjørn Hofmann gjør det enkelt for seg, han stiller spørsmål. I dette tilfelle gjelder det organisering av tarmkreftscreening i Norge. Men det er svarene som er vanskelige. Å finne de gode løsningene. Bedre enn de vi har i dag.
Kommentar
Når er tvilen liten nok til at vi kan avbryte loddtrekningen og velge metode? Eller skal forskningsprosjektet vare evig og inkludere nye metoder ettersom de dukker opp?
Klinisk oversikt
Syndromet er en arvelig nevrodegenerativ sykdom som skyldes en mutasjon på X-kromosomet. Hovedsymptomene og -funnene er tremor, ataksi og parkinsonisme. Opptil én per 2 000 personer over 50 år vil utvikle syndromet, og det er grunn til å anta at for få individer i Norge utredes.
Debatt
Det er gledelig å se at Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom er blitt oppdatert. Vi mener imidlertid at den lider av tre alvorlige svakheter.
Originalartikkel
Hvordan kan strykprosenten ved eksamen stabiliseres? Er en relativ standardsettings- metode mer rettferdig enn en absolutt grense?
Debatt
Hvem redder flest liv – kirurgen på operasjonsstuen eller prosjektmedlemmet på implementeringsmøtet?
Kronikk
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no

P-pillen 50 år

Leder
Medisinsk-etisk har p-pillen en lite pen forhistorie, men hadde ikke mulighetene for utprøving rundt 1960 vært mindre regulert enn i dag, ville denne uviklingen neppe skjedd – eller den ville tatt mye lenger tid. Nå har den vært på det norske markedet i 50 år.
Leder
Nesten 50 000 kvinner dør hvert år av abortrelaterte komplikasjoner. Det er flere aborter og flere komplikasjoner i land med restriktiv lovgivning. Globale diskusjoner bør handle mer om urettferdighet og mindre om seksualmoral.
Kommentar og debatt
Langtidsvirkende prevensjonsmidler er mye bedre for å hindre uplanlagte svangerskap.
Fra andre tidsskrifter
I en ny studie har forskere påvist sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon.
Fra andre tidsskrifter
P-piller gir noe økt risiko for blodpropp og hjerteinfarkt. Noen piller har lavere risiko enn andre.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av p-piller har forhindret svært mange tilfeller av endometriekreft.
Klinisk oversikt
Blant langtidsoverlevende etter bryskreft er 36 prosent plaget med kronisk tretthet. Nylig ble det også vist at risikoen for alvorlig tretthetsplager hos brystkreftoverlevere økte etter kombinasjonsbehandling med kirurgi, cellegift og strålebehandling.
Medisinen i bilder
Kvinnen i 80-årene våknet en morgen med hodepine og hengende øyelokk på venstre side. Ved inspeksjon av øyet ble det påvist ptose.
Kronikk
Ny kunnskap om varicella-zoster-virusets smittsomhet og sjeldnere kliniske manifestasjoner bør få konsekvenser for smittevern, klinisk diagnostikk og behandling. – Selektiv vaksinering av spesielt utsatte pasientgrupper bør vurderes, skriver forfatterne.
Fra andre tidsskrifter
Behandling med tocilizumab og prednisolon ved kjempecellearteritt gir færre residiv enn kun prednisolonbehandling. Dette viser en ny studie.
Gjesteskribent
Mange mener å ha belegg for påstanden om at menneskets aldringsprosess er en sykdom. Og sykdommer må som kjent bekjempes og overvinnes.
Fra andre tidsskrifter
En stor svensk studie viser at oksygenbehandling ikke reduserer dødeligheten. Nå endres de europeiske retningslinjene.
Originalartikkel
Kun 23 prosent av klamydiaprøvene var fra menn – men andelen positive prøvesvar var høyere for menn enn for kvinner i alle aldersgrupper. Studien viser også at det tas veldig mange prøver av kvinner over 30 år, men at andelen positive prøvesvar var veldig lav.
Fra andre tidsskrifter
SGLT2-hemmeren canagliflozin ga mindre hjerte- og nyresykdom hos pasienter med diabetes, men doblet risikoen for amputasjon. Det viser analyser av to studier.
Noe å lære av
Kvinnen i 60-årene var behandlet med immunsuppressiver for antatt seronegativ revmatoid artritt i mange år uten tilfredsstillende sykdomskontroll. Ved mistanke om revmatoid artritt bør man henvise til spesialist. I utredningen er det avgjørende å utelukke andre årsaker til symmetrisk perifer polyartritt – slik det var i dette tilfellet.
Intervju
«De». «MUPSene». På mange pasientlister dukker det daglig opp gjengangere som kan åpne et dypt sug av frustrasjon i bunnen av enhver legesjel. Følelsen er gjerne gjensidig. Aase Aamland kjente suget tidlig.
Fra redaktøren
Forskningsrådets undersøkelse om befolkningens holdninger til forskning er neppe til å stole på. Likevel bør den tas alvorlig.
Fra andre tidsskrifter
Forekomsten av blindhet og alvorlig svekket syn på verdensbasis har gått betydelig ned de siste tiårene, men antallet eldre med presbyopi øker. To blinde studenter leser Braille ved en skole i Makassar, Indonesia. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Blindhet og nedsatt syn gir redusert...
Debatt
... er en klassiker. «Jeg datt av lasset da du nevnte internkontroll», er nok tilsvarende respons på den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring.
Originalartikkel
Denne studien fant store geografiske forskjeller i bruk av operasjon ved håndleddsbrudd og store geografiske forskjeller i type operativ metode. Dessuten fant man et skifte over tid fra perkutan pinning og ekstern fiksasjon til åpen teknikk med plateosteosyntese.
Oversiktsartikkel
En ny teknikk hvor man måler endringer i DNA i kreftcellene, såkalt DNA-ploiditet, kan føre til bedre og mer målrettet behandling og bedre forutsi prognosen.
Medisinen i bilder
En kvinne i 60-årene ble innlagt ved nevrologisk avdeling grunnet akutt retrograd og anterograd amnesi. Symptomene debuterte under en spinningøkt.
Fra andre tidsskrifter
Vanligst er drukning, kvelning og trafikkulykker.
Klinisk oversikt
Rosacea er en vanlig forekommende kronisk residiverende ansiktsdermatose, som ofte har negativ innvirkning på livskvaliteten. Behandlingen er symptomatisk og består av antiinflammatoriske midler, vasokonstriktorer og laser.
Annonse
Annonse