Annonse
Annonse
Noe å lære av
Bevissthetsforstyrrelser kan ha mange forklaringer, og av og til blir enkle årsaker oversett. Vi forteller her om en ung turskiløper som utviklet en alvorlig indremedisinsk tilstand med dramatiske symptomer.
Gjesteskribent
– Det er menneskelig å feile. I så måte er også leger meget menneskelige, skriver vår gjestekribent Per Edgar Kokkvold.
Kronikk
Risikoprediksjon er av stor interesse innen hjertekirurgi. Denne artikkelen omhandler slike prediksjonsmodeller.
Fra andre tidsskrifter
I fattige land kan obduksjon basert på prøver fra blod, cerebrospinalvæske og utvalgte organer være en velegnet metode for å stille riktig diagnose post mortem.

Bildediagnostikk ved carotisdisseksjon

Medisinen i bilder
MR-angiografi og T2-vektede bilder bekreftet bilateral carotisdisseksjon.
Leder
Det beskrives to tilfeller av carotisdisseksjon, påvist ved henholdsvis ultralydundersøkelse og MR-undersøkelse. Når skal man velge hva?
Medisinen i bilder
Carotisdisseksjon kan være vanskelig å se hvis den er liten. CT angio gir god oversikt over kartreet og fremstiller karlumen, men karveggen ses mindre tydelig.
Noe å lære av
En mann i 40-årene fikk under en feriereise i Asia utført en tatovering. Under oppholdet utviklet han utslett, og etter hjemkomsten allmennsymptomer. Relevant prøvetaking ble avgjørende for å kunne stille rett diagnose.
Annonse
Annonse
Originalartikkel
Mobil røntgentjeneste kan spare sykehjemspasienter for transport til røntgenavdeling. Denne studien viser at en av fem pasienter fikk et diagnostisk tilbud som de ellers ikke ville fått.
Leder
For sykehjemspasientene kan det være en stor fordel at røntgentjenesten kommer til dem i stedet for omvendt.

Prehospital torakotomi ved traumatisk hjertestans

Kommentar og debatt
Selv i de tetteste urbane strøk i Norge er befolkningstetthet, skadeforekomst og andelen stikk- og skuddskader betydelig annerledes enn i London.
Kommentar og debatt
– Vi mener at resuscitativ torakotomi bør ha sin plass i en avansert prehospital legetjeneste også i Norge.
Brev til redaktøren
Norsk kirurgisk forening og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi har i en høringsuttalelse frarådet å innføre prosedyren i Norge.
Brev til redaktøren
– Styret i Norsk anestesiologisk forening ynskjer å sjå resultatet av ei nasjonal metodevurdering før vi konkluderer.
Brev til redaktøren
Glambek og medarbeidere understreker at det ikke er selve prosedyren de mener er etisk tvilsom, men ressursbruken knyttet til opplæring av anestesileger som jobber prehospitalt.
Legelivet
Tiden brukt på direkte pasientarbeid har innvirkning på behandlingskvaliteten. Man kan spørre seg om det finnes en optimal tidsbruk for kontakt mellom pasienter og leger i allmennpraksis.
Fra andre tidsskrifter
Korleis verkar pasientstyrt innlegging på bruken av helsetenester i psykisk helsevern?
Fra andre tidsskrifter
TP53-mutasjoner og cytogenetisk profil har stor betydning for effekten av decitabin ved myelodysplastisk syndrom og akutt myeloid leukemi. Blodceller fra benmarg ved akutt myeloid leukemi. Foto: Science Photo Library Decitabin er mindre toksisk enn standard kjemoterapi og brukes nå oftere som...
Intervju
Bård Fossli Jensen er redd for at empatien skal bli et klinisk instrument som egentlig ikke treffer pasientene. – Det må komme litt mer fra magen. Vi må kunne si: Nei, faen … hvordan har du holdt ut det her, da?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Tidligere i tidsskriftet
I 1940 var et av de flittigst diskuterte temaene utskrivning av legeattest «for nødvendigheten av finsiktet hvetemel og hvetebrød.»
Legelivet
Overføring av ord fra muntlig til skriftlig form kan gå like galt som transkripsjon fra DNA til RNA.
Kronikk
Pasientmedvirkning er en sentral del av utformingen av helsepolitikken. I dag stilles det krav til pasientmedvirkning også i forskningen.
Kommentar og debatt
Ifølge helseforskningsloven skal «Hensynet til deltakernes velferd og integritet gå foran vitenskapens interesser».
Fra andre tidsskrifter
Økt bentetthet under osteoporosebehandling er assosiert med lavere risiko for fraktur.
Fra redaktøren
Foreløpig er det lite som tyder på at det utgjør noen større belastning for barn å være født etter eggdonasjon enn etter annen form for assistert befruktning.
Kommentar og debatt
Saken om hvorvidt det skal opprettes et nytt PCI-senter i Nordland illustrerer hvordan helsepolitiske beslutninger er flyttet fra de folkevalgte til styrebordene. Politikerne er blitt lobbyister.
Originalartikkel
«Samhandling? Jeg vil nesten helst slippe å uttale meg om det… (humrer).» Sykehusleger og sykehjemsleger problematiserte lite samhandling og mangelfull informasjonsutveksling ved innleggelse og utskrivelse fra sykehus i denne kvalitative studien.
Leder
Er det sant at vi har så forskjellig tilnærming til alvorlig syke eldre? Og at vi ikke snakker sammen om det? I så fall – hvorfor er det slik?
Mitt fagfelt
Ortoped Guri Ranum Ekås er opptatt av kneskader både i sitt kliniske arbeid, og i forskningen.
Fra andre tidsskrifter
En studie fra britisk allmennpraksis viser at den primærforebyggende behandling av hjerneslag er for dårlig.
Fra andre tidsskrifter
Antistoffet ustekinumab gir rask bedring hos pasienter med Crohns sykdom som ikke har hatt effekt av konvensjonell behandling. Dette viser en ny studie.
Medisinsk etikk
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I den såkalte Goldwater rule heter det at psykiatere ikke skal avgi en psykiatrisk vurdering uten å ha undersøkt en person. Til tross for denne regelen er det lett å finne eksempler på at psykiatere og psykologer i USA har gjort faglige vurderinger av offentlige personer uten å ha undersøkt dem personlig.

Verdens kreftdag – røykeslutt og lungekreft

Fra andre tidsskrifter
Å slutte på dagen fungerer bedre enn gradvis nedtrapping av røykingen. Det viser en britisk studie med rundt 700 røykere.
Originalartikkel
Kreftregisteret har rapportert nedgang i aldersstandardisert lungekreftrate for menn og usikker avflating i raten for kvinner. I denne studien beskrives utviklingen i trender etter kjønn og alder, nasjonalt og fylkesvis.
Noe å lære av
Riktig diagnose på mannen i 50-årene ble ikke stilt før etter flere uker. Dette gjorde sykdomsforløpet mer alvorlig.
Fra andre tidsskrifter
Internevroner i frontallappen reduserer angst hos hannmus, men øker interessen for hanner hos hunnmus.
Legelivet
Leger kan være vanskelige og kravstore pårørende. Trumfer følelser og bekymring rasjonalitet og trygghet hos leger som opplever sykdom i sin egen familie?
Gjesteskribent
Det blåser en politisk vind over helsefeltet. Skjønn, vurderinger og menneske- kunnskap – er dette faglige verdier på vikende front?
Klinisk oversikt
Muskelsykdommer med debut i barnealder er ofte genetisk betinget og kan innebære store sykdomsbyrder over mange år. Normalt serumnivå av kreatinkinase utelukker ikke muskelsykdom.
Legelivet
Det er ingen garanti for å fortsette turnustjenesten i kommunen når man ønsker det, dersom man går ut i foreldrepermisjon.
Fra andre tidsskrifter
Kan høyere sykelighet og dødelighet hos friske barn født av mødre med hivinfeksjon forklares med endret sammensetning av tarmbakteriene?
Fra andre tidsskrifter
Kvaliteten på laboratorieanalysar i primærhelsetenesta blir betre ved å delta i eit nasjonalt kvalitetssystem over tid. Det syner ein ny norsk studie.
Verdens helse
Vaginalringer med det antivirale legemidlet dapivirin beskytter til en viss grad mot hivsmitte.
Kronikk
«Er normene for legestudenten for trange? Kanskje er studiet for opptatt av det sunne legemet, men glemmer å spørre hvordan det går med sjelen?»
Annonse
Annonse