Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
En ny teknikk hvor man måler endringer i DNA i kreftcellene, såkalt DNA-ploiditet, kan føre til bedre og mer målrettet behandling og bedre forutsi prognosen.
Medisinen i bilder
En kvinne i 60-årene ble innlagt ved nevrologisk avdeling grunnet akutt retrograd og anterograd amnesi. Symptomene debuterte under en spinningøkt.
Fra andre tidsskrifter
Vanligst er drukning, kvelning og trafikkulykker.
Klinisk oversikt
Rosacea er en vanlig forekommende kronisk residiverende ansiktsdermatose, som ofte har negativ innvirkning på livskvaliteten. Behandlingen er symptomatisk og består av antiinflammatoriske midler, vasokonstriktorer og laser.
Leder
Når en person får alvorlige selvmordsimpulser, forventes det at psykiatrien skal hjelpe.
Originalartikkel
64 prosent av dem som begikk selvmord hadde tidligere hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men en større andel av dem som ikke hadde hatt slik kontakt var under 20 år.
Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
En rekke studier etter årtusenskiftet har vist at rundt 50 % av hjertesviktpasientene har normal ejeksjonsfraksjon. Dette klassifiseres som «hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon», tidligere kalt «diastolisk hjertesvikt».
Medisin og tall
Egenskapene til en diagnostisk test er knyttet opp til den sanne tilstanden til pasienten.
Debatt
7. juli 2017 stemte 122 av FNs medlemsland for en fremforhandlet avtaletekst som utvetydig gjør atomvåpen ulovlige. Norge deltok verken i de forutgående forhandlingene eller i stemmegivningen.
Legelivet
Hvilke råd har Nasjonalt råd for prioriteringer gitt, og hvilke begrunnelser gis?
Kronikk
Er medisinske beslutninger kun basert på fakta?
Intervju
Nina Borge har valgt å være lege for dem i livets siste fase. Det er det mange som har satt – og setter – pris på.

Arbeidstid i retten

Intervju
– Dagens leger har ikke den statusen legene hadde før. Vi må innse at vi er arbeidstagere og jobbe for våre kollektive rettigheter. Enkelte deler av sykehusdriften skjer på grensen av det forsvarlige, mener Trude Basso.
Minileder
Tett samarbeid og tillit trengs åpenbart ikke i forholdet til helsearbeidere.
Aktuelt
Rettsbehandlingen av konflikten om sykehuslegers arbeidstid startet opp i Arbeidsretten på mandag.
Fra redaktøren
Helsepersonellovens krav om at sykehusene skal tilrettelegge for at forsvarlighet ivaretas, synes å være glemt.
Intervju
Fra operasjonsstuen til toppen av barrikadene i historiens lengste sykehusstreik. Christer Mjåset er nevrokirurg, forfatter og leder av Yngre legers forening.
Originalartikkel
Mange ulike aktører har meninger om den gode legen. Hva mener legene selv det innebærer?
Originalartikkel
Men synet på legeyrket som en livsstil versus en jobb skapte interessekonflikt mellom yngre og eldre sykehusleger, viser studien.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Forskrivningen av antibiotika til barn i Norge falt med 24 % fra 2012 til 2016. Bruken av makrolider ble halvert, mens bruken av tetrasykliner økte. Den total antibiotikabruken og bruken av undergrupper av antibiotika varierte betydelig fylkene imellom, men penicillin dominerte i alle fylker.
Fra andre tidsskrifter
Angiotensin II-infusjoner økte blodtrykket hos pasienter med septisk sjokk i en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library Pasienter med vasodilatorisk sjokk som ikke responderer på blodtrykksøkende behandling, har dårlig prognose. Kan infusjon med angiotensin II ha en positiv effekt? I en...
Noe å lære av
Feber av ukjent årsak kan være en diagnostisk utfordring, særlig når symptomer og tegn er uspesifikke. Ved nærmere anamnese kom det frem at pasienten i 30-årene hadde fått operert inn brystimplantater da hun var i 20-årene. Kunne det være en årsak til feberen?
Debatt
Økt forskning på blodets foryngende virkning gir håp om blodprodukter som kan forlenge livet. Dette gir fantastiske muligheter, men også grunnleggende utfordringer.
Debatt
Internasjonale grenseverdier for overvekt og fedme hos barn og unge ble lagt inn på de norske kurvene for kroppsmasseindeks som ble publisert i 2009. Vi presenterer nå en oppgradert kurve der alvorlig fedme er definert med samme metode som for overvekt og fedme og argumenterer for hvorfor denne bør...
Leder
Ny forståelse av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon gir håp om bedre behandling.
Fra redaktøren
På årets midtsommeraften bekreftet Legeforeningen på sin hjemmeside at syv av åtte nordmenn er svært fornøyd med fastlegeordningen. Gladmeldingen står i skarp kontrast til det fastlegene selv erfarer. Foto: Tidsskriftet Jeg arbeidet fremdeles som allmennlege på deltid da forsøket med en...
Språkspalten
Alle leger snakker om å «ta opp en journal» og å «gjøre et journalopptak». Jeg stusser over uttrykksmåten.
Tidligere i Tidsskriftet
Det sto et lite innlegg om legeattester og høflighet på trykk i Tidsskriftet nr. 1/1918. Innskriveren hadde sett seg lei av det sjuskete formatet legeattester ofte opptrer i. Å gi ut «et halvt avrevet ark med frynset kant» rett fra notisblokken sømmet seg slett ikke, særlig når disse attestene ofte...
Fra andre tidsskrifter
Hjemmerespiratorbehandling kan gi høyere overlevelse hos kolspasienter, viser britisk studie. Illustrasjon: iStock I en nylig publisert studie ble kolspasienter med kronisk respirasjonssvikt randomisert 2 – 4 uker etter en innleggelse med akutt respirasjonssvikt med respiratorisk acidose til å få...
Språkspalten
Hvorfor er det en sterk tradisjon blant leger for å unngå ordet «jeg» i pasientjournalene? Illustrasjonsfoto: iStock Omskrivninger som «undertegnede», «man», «en», «vi», «det vurderes dit hen at…» og lignende florerer. Jeg synes dette kompliserer språket unødvendig, i verste fall tåkelegger...
Legelivet
Hva er sammenhengen mellom løs mage og skjeve tær?
Fra andre tidsskrifter
Radiofrekvensdenervering ga ingen ekstra effekt hos pasienter som gjennomførte et treningsprogram mot kroniske ryggsmerter.
Global helse
There are more African doctors working in western countries than in Africa.
Intervju
Psykiater Tormod Huseby har skrevet bok om hvorfor vi er så redde for å være oss selv og hvordan det styrer handlingene våre.
Global helse
Millions living in conflict-affected areas and in situations of armed conflict are deprived of access to healthcare services.
Originalartikkel
Deltagerne i HUNT3 som var 70 år og eldre hadde bedre ADL-funksjoner enn de tidligere HUNT-deltagerne. De var mer fysisk aktive, de hadde bedre subjektiv helse og de brukte hjemmehjelp sjeldnere – men allmennlegen oftere.
Anmeldelser
– Man vil late seg rive med av Mjaalands «Tvang og tvil» med ei engasjerande og lettlesen skildring av dei faglege og etiske vanskane som pregar faget.
Leder
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid.
Fra andre tidsskrifter
Kulturer av vevsbiter fra reproduksjonsorganer hos mus kan simulere menstruasjonssyklusen over flere uker.
Personlige opplevelser
Det tok tre måneder i «pakkeforløpet for kreft» fra pasienten fikk beskjed om at en røntgenundersøkelse ga mistanke om kreft i nyren, til hun var ferdig utredet. Tiden gikk med til å vente på ny røntgenundersøkelse, tolking av bildene, nye røntgenundersøkelser og svar – per telefon.
Leder
Å lære av uønskede hendelser og feil er sentralt for et velfungerende helsevesen, og jeg håper at sykehuset har fått direkte tilbakemelding.
Medisinen i bilder
En mann i 80-årene tok en kveld klokken 23 sine faste medisiner. Etter inntaket begynte han å hoste og følte at han hadde fått tablettene i vrangstrupen.
Debatt
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente veiledere.
Debatt
Turnustjenesten er avviklet og erstattet av en ny modell for spesialistutdanningen, og de første legene i spesialisering er i gang med del 1. Svært mange har vært involvert i arbeidet med å styrke utdanningen og kompetansen for fremtidens legespesialister.
Essay
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Aina Schiøtz er ikke redd for å gi seg i kast med de store historiske linjer. Hun har alt publisert to omfattende studier og nå foreligger hennes store medisinhistoriske verk Viljen til liv. Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid.
Medisin og tall
Antallet deltagere i en studie påvirker kostnader, tidsbruk og arbeidsmengde, men også hvilken kunnskap og innsikt studien kan gi.
Annonse
Annonse