Annonse
Annonse
Noe å lære av
På en av de varmeste norske sommerdagene falt en mann om i en åker. Han ble innlagt i sykehus og bredt utredet på grunn av nedsatt bevissthet og høy kroppstemperatur. Han kom til å utvikle et uvanlig sykdomsforløp med multiorgansvikt og nevrologiske utfall.
Språkspalten
Når samme ord har en annen betydning i medisinsk fagspråk enn i allmennspråket, bør det brukes med varsomhet.
Personlige opplevelser
Livet er en gave. Det kommer uten oppskrift, og med en rekke prøvelser. Det er mye vi skal mestre. Et liv som kreftpasient gir noen ekstra utfordringer. Men kan man likevel ha et godt liv i sykdommen?
Gjesteskribent
Er det noe jeg har lært, er det at vi bør være evig takknemlig for de norske legene og det norske helsevesenet.
Klinisk oversikt
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt behandlingsresponsen.
Tidligere i tidsskriftet
Ryggplager er ikke noe nytt. Skjelett- og muskelplager er viktigste årsak til sykmeldinger i arbeidslivet i dag, men heldigvis sjelden så alvorlig som i denne pasienthistorien.
Legelivet
I doktorklubben er vi enige om at vi først og fremst har et omsorgsyrke. Et medlem hevdet at noen kolleger kan ha misforstått dette begrepet.
Annonse
Annonse
Kronikk
Når et barn diagnostiseres med en livsforkortende sykdom, rammes hele familien hardt. Hva kan vi som helsepersonell gjøre for å støtte foreldrene når barnet blir diagnostisert med en sjelden progredierende tilstand?
Noe å lære av
Hos pasienter med symptomer fra ulike organsystemer vil ofte ulike spesialister være involvert i behandlingen. En tverrfaglig tankegang kan være helt avgjørende for tidlig diagnostikk og livreddende preventive tiltak.

BEHANDLING ved livets slutt

Personlige opplevelser
Da min far fikk diagnosen lungefibrose, ble han forespeilet en gradvis kvelning. Hans egne valg på slutten av livet ga i stedet overraskende velvære, både psykisk og fysisk.
Originalartikkel
Retten til å si nei til behandling i livets sluttfase er eksplisitt uttrykt i pasient- og brukerrettighetsloven.
Aktuelt
Onsdag 14. juni kl.18.30 arrangeres debatt på Kulturhuset i Oslo. Tema: Hvordan møter helsevesenet mennesker mot slutten av livet?
Leder
Evner vi, og vil vi, møte pasientene i livets grenseland? Ser vi det fortsatt som en del av legegjerningen å møte opp i rommet der veggene er skjøre og spinkle, der grensen mellom liv og død er i ferd med å bli utydelig?

Hjerneslag

Originalartikkel
To av tre pasienter med akutt hjerneslag kontaktet AMK som første medisinske kontakt, og nesten alle ble fraktet i ambulanse direkte til sykehus. Mer enn 60 % av de pasientene som kontaktet fastlegekontor eller legevakt, ble bedt om å møte opp på fastlegekontor/legevakt.
Legelivet
– Hjerneslag er blitt blålys-medisin der effektive muligheter til behandling stiller store krav til tidlig og rask diagnostikk, sier Hege Ihle-Hansen.
Leder
Mens det har skjedd store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt, er dette ikke tilfelle for behandlingen av akutt hjerneblødning. De fleste pasienter med hjerneblødning behandles konservativt, og prognosen har ikke endret seg vesentlig på mange år.
Originalartikkel
Insidensen av førstegangs spontan intracerebral blødning i Vestfold fylke var 20,5/100 000 per år. To av fem døde innen 30 dager.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Leder
Overdreven vekt på trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av ressursene.
Kommentar og debatt
Radiologisk diagnostikk og spesifikk behandling bør starte allerede prehospitalt for et best mulig utfall.
Kommentar og debatt
Reperfusjonbehandling ved akutt hjerneinfarkt er effektivt, men er kun anbefalt ved kjent debuttidspunkt.
Fra andre tidsskrifter
I en fersk metaanalyse har man funnet en grense for hvor raskt trombektomi må gjøres for å få behandlingsgevinst ved akutt hjerneslag.
Intervju
Fra Nicaragua til Russland og et møte med en levende Lenin. Hjertekirurg Mons Lie har vært opptatt av å være der han kan gjøre mest mulig nytte.
Kommentar og debatt
Hovedårsaken til overvekt er energioverskudd over tid, der energiinntaket overstiger energiforbruket. I hvilken grad påvirker fysisk aktivitet kroppsvekt?
Fra andre tidsskrifter
En ny vaksine mot rotavirus er trygg og effektiv. Det viser en studie fra Afrika.
Kommentar og debatt
Da det første «terapeutiske samfunn» i Norge ble innført, var det begynnelsen på en revolusjon i norsk psykiatri. I hvilken grad har prinsippene for denne grunnleggende behandlingsendringen overlevd i dagens psykiatri?
Kommentar og debatt
Vi ønsker velkommen en debatt om medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern. Pasientenes stemmer bør ikke ties i hjel.
Legelivet
Selv om legefrakker er ganske så like, kommer leger i mange varianter.
Originalartikkel
Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av denne originalartikkelen publisert i Tidsskriftet i september.
Kommentar og debatt
Folkehelseinstituttet har nylig besluttet å vaksinere unge jenter med en annen vaksinetype mot humant papillomvirus enn den som til nå er brukt. Beslutningen er lite gjennomtenkt og vil gi norske kvinner et dårligere helsetilbud enn de har hatt.
Noe å lære av
En pasient med kjent schizofreni ble henvist til medisinsk avdeling av fastlegen på grunn av uavklart akutt somatisk og psykiatrisk tilstand.
Kommentar og debatt
Helsedirektoratets har nå sendt på høring forslag til læringsmål for nye medisinske spesialiteter. En sak som mest kan virke som et internt anliggende, kan i realiteten få konsekvenser langt utenfor helsevesenet.
Kommentar og debatt
Det er uforståelig at spesialistgodkjennings- prosessen i Helsedirektoratet er så lang og tung som den er i dag.
Kommentar og debatt
Norsk kirurgisk forening støtter forslaget om å opprette en egen spesialitet innen generell akuttkirurgi.
Medisinen i bilder
En mann i 50-årene oppsøkte øyelege grunnet gradvis synstap på høyre øye den siste måneden. Han hadde ingen ledsagende symptomer. I anamnesen kom det frem at pasienten var hivpositiv, men fullt hivsupprimert på antiviral behandling.
Intervju
Professor Børge Ytterstad har gitt seg som kirurg, men fortsetter å forske på forebygging av ulykker. Han bare tar det litt mer piano. Møt Norges eneste professor i skadeforebygging i intervjuet.
Leder
Antibiotika er forbundet med mange myter. Skal de knuses, kreves det dokumentasjon.
Kommentar og debatt
Hva vil det si å være faglig dyktig? Svaret er ikke gitt. Hva vi definerer som faget og hvilke kvaliteter en faglig dyktig lege skal inneha, røper mye om oss selv.
Fra andre tidsskrifter
De som får økende kreatininnivåer etter oppstart med ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister, er en risikogruppe som må følges nøye.
Fra andre tidsskrifter
Genetisk overføring av antigenreseptorer til T-celler gir håp om mer effektivt kreftbehandling.
Språkspalten
Gjenbruk av allerede innsamlede forskningsdata kalles for data sharing på engelsk. Hva bør det hete på norsk?
Fra redaktøren
Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles.
Oversiktsartikkel
Et nordisk kosthold i henhold til anbefalingene forbedrer lipidprofilen, den har gunstig effekt på blodtrykket og inflammasjon, konkluderer denne oversiktsartikkelen.
Annonse
Annonse