Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
Stumpe skader på pancreas hos barn er sjeldne, men kan være potensielt alvorlige. Diagnosen kan være vanskelig å stille og tilleggsundersøkelser til CT er aktuelt.
Originalartikkel
Nye kvalitetskrav har ført til endringer ved fødeinstitusjonene, men institusjoner mangler fortsatt beskrivelse av ansvarsområder mellom jordmor og lege, og halvparten har ubesatte stillinger.
Kronikk
En nasjonal delprøve ble gjennomført i mars 2017 for medisinstudenter i siste studieår. Oppslutningen var stor, og resultatene indikerer et jevnt faglig nivå på tvers av studiestedene.
Fra redaktøren
I møtet med den papirløse migranten tydeliggjøres medisinens mening og samfunnets moral.
Klinisk oversikt
Immunglobulin G subklasse 4-relatert sykdom er en immunmediert systemsykdom som kan ramme nesten alle organer.
Debatt
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør.
Skal en pasient i psykisk helsevern kunne lage et ”psykiatrisk testamente” der de kan reservere seg...
Nesset og Teien spør hvilke holdninger Norsk psykiatrisk forening har til kravet om...
Annonse
Annonse
Noe å lære av
En middelaldrende mann var henvist til rehabilitering etter et hjerneinfarkt.
Gjesteskribent
Det hadde seg slik at jeg tisset så ofte og så lite om gangen at det var til stor muntrasjon og irritasjon for de nærmeste, og for meg også.
Fra andre tidsskrifter
Kan rehabilitering etter hjerneslag skje i hjemmet med støtte fra et familiemedlem? Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix  I de fleste lav- og mellominntektsland er tilgang til profesjonell rehabilitering av pasienter med hjerneslag svært begrenset. I en randomisert kontrollert studie i India er det...
Fra andre tidsskrifter
Personer med opioidavhengighet har økt risiko for tidlig død. Behandling med legemidler reduserer dødeligheten, viser ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Ikke-patogene, normalt forekommende bakterier på huden produserer spesifikke peptider mot andre bakterier. Disse peptidene kan beskytte mot farlige bakterier. Fotosammensetning av vanlige bakterietyper, først og fremst hudbakterier, sett ved farget sveipeelektronmikroskop (scanning electron...
Aktuelt
Per Fugelli er død, men hans ord blir stående: «Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.»
Originalartikkel
Av 41 sykehus rapporterte 17 å ha diabetiske fotsårteam. Kun ett av tre fotsårteam benyttet diabetesjournalen til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser.
Essay
Er det noe å lære av erfaringene fra verdens største og mest innovative helsepolitiske laboratorium?
Tidligere i Tidsskriftet
En «forhenværende sykehuslæge ved det nu nedlagte sykehus» valgte å skrive en nekrolog med noen velvalgte, nesten lyriske «mindeord» over amtssykehuset.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Klinisk oversikt
Barn med farmakoresistent epilepsi bør få tilbud om behandling med ketogen diett.
Fra andre tidsskrifter
Friske mus injisert med enterovirus D68 fra pasienter med slappe lammelser under en epidemi i 2014, utviklet slappe lammelser. Virus fra disse musene ga lammelser hos friske mus. Enterovirus D68. Illustrasjon: Science Photo Library Enterovirus D68, som ble oppdaget i 1962, gir vanligvis akutte...
Medisin og tall
Når data ikke er normalfordelt, vil mange velge å gjøre statistisk analyse ved hjelp av en ikke-parametrisk metode. Selv om ikke-parametriske metoder er fordelingsfrie og robuste mot ekstremverdier, er det likevel ikke alltid en god idé å benytte disse i stedet for tradisjonelle parametriske metoder.
Originalartikkel
Hysterektomi er en av de vanligste gynekologiske operasjonene. Operasjonsmetodene har endret seg de siste decenniene. I 2014 ble nesten halvparten av hysterektomiene utført med robotassistert laparoskopi.

Helsevalget 2017

Debatt
Rapport fra et fastlegeopprør bakerst i bussen. Den viktigste avlastningen fastlegen trenger, er mer tid til hver pasient. Det viktigste fastlegeordningen trenger, er langt flere fastleger.
Fra redaktøren
Kursen for norsk helsepolitikk vil endres lite, uansett utfall av stortingsvalget. Den viktigste jobben begynner derfor etterpå.
Debatt
«Politikk er å ville», sa Olof Palme. Men vilje – også god vilje – kan bære galt av sted hvis den ikke kombineres med kunnskap. Jeg vil tro at våre politikere er opptatt av dette og ønsker å være kunnskapsbaserte, men de spør for ofte i feil skranke.
Debatt
Helsepolitikk er mer enn fastlege og sykehus. Fremtidens helseutfordringer fordrer politikere som tør utvide sine perspektiver både geografisk og sektorielt.
Aktuelt
Vi har invitert leger fra ulike deler av helsevesenet til å skrive om det kommende stortingsvalget og om hva de forventer av neste stortingsperiode. Her finner du alle artiklene.
Debatt
En storstilt satsing på e-helse er betimelig, men det må ikke føre til at vi glemmer at uhelse motvirkes på mange andre arenaer enn den digitale.
Debatt
Vi som jobber i helsevesenet må spørre oss hvorvidt det er partipolitisk drivkraft, interessegrupper eller faglige hensyn som skal være ledende når vi tildeler knappe helseressurser.
Medisinsk etikk
Kan man behandle en livstruende syk pasient over 16 år mot vedkommendes vilje?
Originalartikkel
Særoppgaven i medisinstudiet hadde betydning for senere valg av fagfelt, særlig innen indremedisin, psykiatri og laboratoriemedisin/patologi. Dessuten hadde valg av veileder en klar innflytelse på det fremtidige valget.
Helse og jus
Overleger og legespesialister har rett til minst fire måneders sammenhengende utdanningspermisjon med lønn per femårsperiode. Hva betyr det i praksis?
Medisinen i bilder
En mann i 90-årene fikk fire år før innleggelsen en venstresidig parenkymatøs hjerneblødning parietalt med gjennombrudd til subaraknoidalrommet. Pasienten var etter det selvhjulpen, men hadde moderate kognitive utfall.
Språkspalten
En del av mine kolleger omtaler Det medisinske fakultet ved universitetene våre som «doktorskolen». Det synes jeg at vi bør slutte med.
Medisin og tall
Fordi vi sjelden kjenner egenskapene til en gitt populasjon må vi gjøre antagelser om populasjonen.
Medisinsk etikk
Rådet for legeetikk fraråder leger å ta oppdrag som kamplege ved kampsport som tillater knockout.
Mitt fagfelt
– Å lykkes i behandlingen av barn med medfødte hjertefeil handler mye om planlegging, sier Anders Haugom Christensen.
Legelivet.
Både samarbeidende spesialister og Helsedirektoratet introduserer stadig nye sjekklister og skjemaer som vi bør fylle ut for å leve opp til en gullstandard om «god praksis».
Kronikk
Den kliniske effekten av eldre antidiabetika på makrovaskulær sykdom og dødelighet har vært usikker. Nyere antidiabetika ser ut til å gi redusert risiko for slike endepunkter.
Personlige opplevelser
Når jeg som er teolog skriver om helse, har det en bestemt grunn. Jeg er blitt alvorlig syk. I møtene med ulike sider av helsevesenet har jeg gjort meg noen tanker – ettertanker som vedkommer flere enn meg.
Medisinsk etikk
Kan man trekke tilbake et livsviktig behandlingstilbud til en samtykkekompetent pasient med destruktiv atferd eller til ruspasienter som ikke møter på dagtid og derfor krever intensivbehandling om natten?
Global helse
As students learning and engaging in global health research in Norway, implementing and monitoring the Sustainable Development Goals will affect our work for the next 15 years and beyond.
Originalartikkel
De vanligste eksponeringene som ble utredet på arbeidsmedisinsk poliklinikk dreide seg om irritanter/allergener og organiske løsemidler, og vanligste symptomorgan var lunge/luftveier.
Debatt
Ved eggdonasjon møtes arv og miljø. Den sosiale mor som bærer barnet intrauterint, påfører barnet en biologisk likhet med seg selv, som er av betydning for barnets psykiske helse og intellekt.
Klinisk oversikt
Ved langvarig våt hoste hos førskolebarn er protrahert bakteriell bronkitt en vanlig årsak. Kjennskap til diagnosen kan bidra til riktig vurdering av barn med kronisk hoste, blant annet for at symptomene ikke skal feiltolkes og sykdommen behandles som astma.
Annonse
Annonse