Annonse
Annonse
Kronikk
Det er ikke meg, det er deg. Det har vært to tøffe år. Mest for meg kanskje. Likevel er jeg sikker i min sak: Gjør du ingen endringer, vil det på sikt gå ut over deg også.
Kommentar og debatt
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi har et distriktsproblem som kan bli forsterket med innføringen av faste utdanningsstillinger...
Legelivet
I medisinen er det blitt en økende tendens til ikke bare subspesialisering, men også subsubspesialisering. Karl Otto Nakken. Foto: Privat Om vi fastholder analogien med treet, der medisinen utgjør stammen og spesialitetene grenene, har vi de senere år sett en utvikling mot stadig flere...
Fra andre tidsskrifter
Spleiseprosessen der RNA prosesseres for proteinsyntese er viktig ved aldringsprosessen, viser en studie med en mye brukt dyremodell.
Kommentar og debatt
Stortinget har vedtatt at terskelverdien for verdien av et godt leveår skal basere seg på «nytten for andre pasienter som ellers kunne ha vært realisert med de samme ressursene». En britisk forskningsgruppe har nå laget et estimat for hva denne terskelverdien kan være i Norge. Prioritering innen...
Medisin og kunst
«I den bitre avskjedstime mellom to mennesker som gjennom fire år forgjeves hadde søkt et felles grunnlag, grep hun i fortvilelse etter revolveren. Beskyttende og avvergende la han sin hånd over hennes, men skuddet gikk av og såret uopprettelig den hånden som holder paletten.»
Noe å lære av
MR-undersøkelsen viste et overraskende funn.
Intervju
Hun fikk med seg familien til Botswana etter at hun hadde sett Robert Redford i filmen basert på Karin Blixens bok. Nå handler arbeidsdagene til Harriet Haukeland om alt fra første fosterlyd til palliasjon i livets siste fase.
Kommentar og debatt
– Den nye pasientrollen stiller nye krav deg som lege. Vi har utviklet og prøvd ut refleksjonsgrupper for leger som en metode for kvalitetssikring i møte med den nye pasientrollen.
Annonse
Annonse
Personlige opplevelser
Gode råd er dyre når man er milevis unna nærmeste ekkolab og får inn en pasient med feber og holosystolisk bilyd.
Klinisk oversikt
En skredulykke krever umiddelbar innsats for å redde liv, og en skredpasient er en traumepasient inntil det motsatte er bevist.
Klinisk oversikt
Forlenget sorg-forstyrrelse, som er foreslått som ny diagnose i ICD-11, og depresjon har noen likhetstrekk, men det er også flere sentrale forskjeller.
Fra andre tidsskrifter
Antiandrogen behandling i tillegg til strålebehandling ved residiv av prostatakreft ga høyere overlevelse.
Kommentar og debatt
Nyankomne asylsøkere som har vært utsatt for tortur, mangler et spesialisert tilbud. Kompetansen bør sentraliseres eller formaliseres i et eget nettverk.
Fra redaktøren
Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter.
Leder
Det hittil mest dramatiske forslaget i norsk sykehusplanlegging kom i juni 2016. Ullevål sykehus legges ned, funksjonene flyttes til Rikshospitalet. Beslutningen er tatt i det lukkede styrerom uten åpen diskusjon, knapt nok med referater.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom har svekket enzymfunksjon relatert til energiomsetningen.
Fra andre tidsskrifter
Verken amitriptylin eller topiramat har effekt mot migrene hos barn og ungdom.
Noe å lære av
Det er lett å glemme at unge mennesker kan bli rammet av sykdommer som vanligvis ses hos eldre.
Gjesteskribent
Alt jeg trenger, er at du deler noe av din livserfaring med meg.
Legelivet
Det er ikke alltid en god bekymring kommer til nytte.
Fra andre tidsskrifter
En ny vaksine mot ebolavirus førte til antistoffdanning hos alle vaksinerte og ga ingen alvorlige bivirkninger i to studier i USA.
Verdens helse
Ved å genteste Plasmodium falciparum-stammer kan man påvise mutasjoner assosiert med behandlingsresistens ved malaria.
Kommentar og debatt
Den første kreftforebyggende vaksinen ble møtt med begeistring og skepsis.
Mitt fagfelt
Ellen Kvestad er ph.d. og spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun er overlege ved onkologisk seksjon, øre-nese-hals-avdelingen, Rikshospitalet.
Originalartikkel
Man fant en mulig sammenheng mellom pasientvolum og kvalitetsindikatorer som dødelighet og komplikasjoner når det gjaldt kirurgi ved abdominale aortaaneurismer
Leder
I sykehus med et høyt antall kirurgiske prosedyrer kan man sannsynligvis oppnå bedre resultater.
Medisinen i bilder
En kvinne i 30-årene, opprinnelig fra Øst-Europa, kontaktet fastlegen etter en episode med høyresidige subkostale magesmerter og feber.
Kronikk
Mange meiner at schizofrenitermen bør bytast ut, medan andre er meir skeptiske til eit namneskifte.
Tidligere i tidsskriftet
Det var magre kår for skogsarbeiderne i de harde trettiåra – og forpleiningen var dårlig. Anleggene var for små til at man kunne ansette kokke.
Intervju
Olav Røise har vært potetlaster og trailersjåfør. Han svermet for filosofi, men ble traumekirurg. Så fikk han lederrollen han brant for, så måtte han gi den opp.
Kommentar og debatt
Tidligere medlemmer for menneske- rettigheter, klima og global helse er bekymret etter at Sentralstyret la ned utvalget.
Fra redaktøren
Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være.
Kommentar og debatt
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. Forkjemperne for egne medisinfrie sykehusposter hevder at antipsykotiske midler er farlige og ikke bør brukes.
Klinisk oversikt
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare.
Kommentar og debatt
Flere studier tyder på at kriminalisering av sexarbeid fører til økt hivsmitte. Det er bred internasjonal enighet om at avkriminalisering av sexarbeid bidrar til bekjempelsen av hivsmitte.
Kommentar og debatt
– Vi mener helsetjenesteforskning er nødvendig som kunnskapsgrunnlag.
Originalartikkel
Et stort antall sykehjem praktiserte en form for forberedende samtale, men det var stor variasjon med hensyn til tidspunkt, innhold og deltagere. Det var først og fremst pårørende og sykehjemslegen som deltok, sykehjemspasientene deltok sjeldnere.
Legelivet
Bør vi møte datahypen med noe mer enn overbærende smil? Lasse Pihlstrøm. Foto: Privat «Om noen år trenger vi ikke dere lenger! Man kan jo registrere alle mulige symptomer og testresultater i en app koblet opp mot nettet og finne ut mye mer om helsen sin enn man kan på et legekontor. Akkurat som at...
Tidligere i tidsskriftet
Tidsskriftet nr. 4/1917 åpnet med en lengre artikkel om de mørkere sidene ved moderne legemiddelindustri. Forfatteren bedyret først at «Der kan selvfølgelig ikke herske nogen tvil om, at forandringer er av det gode. Ingen kan ønske den gamle tilstand tilbake; thi den nye betyr et fremskridt, som...
Legelivet
Alle ønsker best mulig kunnskapsgrunnlag, og resultater fra mange studier gir i prinsippet mer pålitelig kunnskap.
Annonse
Annonse