Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare.
Legelivet
Bør vi møte datahypen med noe mer enn overbærende smil? Lasse Pihlstrøm. Foto: Privat «Om noen år trenger vi ikke dere lenger! Man kan jo registrere alle mulige symptomer og testresultater i en app koblet opp mot nettet og finne ut mye mer om helsen sin enn man kan på et legekontor. Akkurat som at...
Tidligere i tidsskriftet
Tidsskriftet nr. 4/1917 åpnet med en lengre artikkel om de mørkere sidene ved moderne legemiddelindustri. Forfatteren bedyret først at «Der kan selvfølgelig ikke herske nogen tvil om, at forandringer er av det gode. Ingen kan ønske den gamle tilstand tilbake; thi den nye betyr et fremskridt, som...
Legelivet
Alle ønsker best mulig kunnskapsgrunnlag, og resultater fra mange studier gir i prinsippet mer pålitelig kunnskap.
Medisinen i bilder
En ikke-røykende kvinne i 20-årene med kjent cøliaki søkte lege etter fire dager med tiltakende pulserende bifrontal og retrobulbær hodepine.
Språkspalten
– Jeg har lagt merke til at Tidsskriftet konsekvent skriver St. Olavs hospital med liten h. Er det korrekt?
Fra andre tidsskrifter
Ingeniørkunst innen genetikk kan produsere humane cellelinjer som etter implantasjon i diabetiske mus skiller ut insulin etter behov.
Gjesteskribent
Det er tøft for alle faggruppene i helsevesenet å jobbe over tid med begrensede ressurser, under sterkt press, i møte med sykdom og lidelse – men jobber vi sammen, er vi mindre alene.
Annonse
Annonse
Leder
USAs nyinnsatte president truer med å avvikle den største helsereformen på et kvart århundre.
Personlige opplevelser
– Hvis pasientens fortelling er en firkantet plugg i medisinens runde hull, er det kanskje hullet som bør justeres?
Klinisk oversikt
Blodprodukter er en begrenset ressurs. Flere studier har vist at bruk av tromboelastografi (TEG) kan redusere behovet for blodtransfusjoner.
Kommentar og debatt
Debatten rundt cannabis vanskeliggjøres av upresis og feilaktig gjengivelse av fakta. Det blåser en liberaliseringsvind fra USA, og alle midler tas i bruk.
Fra redaktøren
Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg.
Kommentar og debatt
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner.
Kommentar og debatt
– Det handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom.
Noe å lære av
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi, og det ble avdekket en annen underliggende diagnose.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kommentar og debatt
Legene må alltid gå inn i Reseptformidleren og rydde før de skriver ut en ny resept.
Fra andre tidsskrifter
En ny studie trekker i tvil effekten av fysioterapi etter forstuinger i ankelen.
Fra andre tidsskrifter
Lavintensitet pulset ultralyd har ingen effekt i behandling av tibiafrakturer, viser ny studie.
Intervju
15. februar 1967 signerte Tore Midtvedt en fredsavtale med mikrobene. Siden da har de vært trofaste allierte og sammen kjempet seg stadig nærmere den medisinske kunnskapsfronten.

Antibiotika og resistensutvikling

Leder
Korrekt antibiotikabruk reduserer seleksjonen av resistente mikrober slik at den følsomme normalfloraen ikke fortrenges. Det er spesielt viktig å unngå unødvendig bruk av bredspektrede antibiotika.
Kommentar og debatt
God håndhygiene er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier. Det er på tide å ta dette på alvor.
Originalartikkel
Prevalensundersøkelsen i norske sykehus våren 2016 tyder på at det er mulig å redusere bruken av bredspektrede antibiotika, blant annet ved behandling av nedre luftveisinfeksjoner og ved profylakse.
Originalartikkel
Urinveisinfeksjon var den hyppigst forekommende infeksjonstypen. Forskrivningen av førstevalgsmedikamenter utgjorde omtrent 60 % av forskrivningene til behandling av denne sykdommen.
Mitt fagfelt
Møt Knut Asbjørn Rise Langlo i spalten «Mitt fagfelt».
Gjesteskribent
Ord bærer ofte med seg hemmeligheter. Med et budskap følger det nesten bestandig semantiske nisser med på lasset. Mening blir formidlet uten at den er vedkjent. Det er ikke godt å si om den er glemt eller gjemt. Spenninger og motsetninger får være i fred, og dagliglivets konflikter går lettere...
Legelivet
En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner. Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen Det er ikke mulig å være lege bare i arbeidstiden. Etter helsepersonellovens § 7 om øyeblikkelig hjelp gjelder vårt samfunnsoppdrag «tjuefire...
Verdens helse
En vaksine mot ebolavirus er nå testet og viser en estimert beskyttelse på 100 %.
Kommentar og debatt
NIPT-testen er en kraftfull teknologi som krever mer enn en tannløs eller taktisk begrunnelse.
Tidligere i tidsskriftet
I en artikkel i Tidsskriftet fra 1939 redegjøres det for diagnostisering og behandling av glomustumor.
Fra andre tidsskrifter
En genetisk utredning er ikke komplett etter påvisning av én mutasjon knyttet til én sykdom.
Fra andre tidsskrifter
Secretonevrin er et peptid som regulerer kalsiumomsetting i hjerteceller. Konsentrasjonen av secretonevrin kan gi bedre risikoprediksjon ved både alvorlig infeksjon og akutt respirasjonssvikt.
Fra andre tidsskrifter
Risiko for fosterskade ved zikavirusinfeksjon er særlig høy ved smitte tidlig i svangerskapet.

Knær og kirurgi

Leder
De som følger med i dagspressen, har fått med seg at degenerative meniskrupturer ikke skal opereres. I hvert fall ikke med én gang. Tidligere var det en stående vits blant ortopeder at indikasjonen for kneartroskopi var oppmøte.
Fra andre tidsskrifter
I en norsk studie ble det ikke vist noen forskjell mellom operasjon og konservativ behandling ved degenerativ meniskruptur.
Mitt fagfelt
– Innen artroskopisk knekirurgi har vi nå flere muligheter enn noen gang, men samtidig ser vi en dreining mot mer konservativ behandling av enkelte grupper. Ikke fordi man ikke er villig til å gi disse gruppene den beste behandling, men fordi ny kunnskap tyder på at kirurgi ikke er det beste, sier Guri Ranum Ekås.
Kommentarartikkel
Artrosebehandling er ikke bare operasjon. Trening for å bevare bevegelsesutslag samt opprettholde og styrke muskulatur og leddsans er viktig og må ikke glemmes.
Kommentar og debatt
Investeringer i nye behandlingstiltak eller i kostbart utstyr eksisterer ikke i et vakuum – pengene kommer fra samme kilde. Det stiller krav til solide begrunnelser med vurderinger av forventet nytte opp mot ulemper for fellesskapet.
Kommentar og debatt
Ubegrenset tilgang til barns psykiatriske elektronisk journal for foreldrene er ikke nødvendigvis til det gode for barnet. Tilgangen til elektronisk journal for voksne pasienter er blitt problematisert tidligere, men hva med barna?
Medisinen i bilder
En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil.
Fra andre tidsskrifter
Stamceller for leukemi søker seg til fettvev, der de får næring og blir beskyttet mot kjemoterapi.
Språkspalten
Nylig ble skrivemåten for Alzheimers sykdom diskutert i Språkspalten. Vi vil omtale et annet nevrodegenerativt eponym, nemlig Parkinsons sykdom, som også skrives på mange ulike måter.
Kronikk
Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil.
Kommentar og debatt
Dagens praksis med omfattende tvangsmedisinering av pasienter innen psykisk helsevern kan ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag ikke forsvares rettslig. Praksisen er i strid med loven og menneskerettighetene.
Intervju
– Smak på ordene «han er en misbruker». Er det en person du får lyst til å komme i kontakt med? spør Terje Simonsen retorisk.
Annonse
Annonse