logo

Avansert søk

Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis

Usystematisk prostatakreftscreening med prostataspesifikt antigen (PSA) forekommer hyppig i allmennpraksis, selv om studier viser at screening ikke har effekt på prostataspesifikk mortalitet eller totalmortalitet. I de norske retningslinjene anbefales kun screening for en svært liten høyrisikogruppe. Resten av befolkningen skal ikke screenes. Forfatterne av en kommentarartikkel i Tidsskriftet foreslår to enkle tiltak som kan hjelpe allmennlegene til å implementere kunnskapsbasert praksis for PSA-testing.
22.10.2014

Kommunikasjon som verktøy i klinisk hverdag

Sviktende kommunikasjon mellom lege og pasient/pårørende er ofte kilde til klagesaker. God kommunikasjon derimot, er kilde til pasienttilfredshet, bedre helse for pasienten og til mestringsfølelse hos legen. Hvordan kan det legges til rette for at leger får trent opp sine kommunikasjonsferdigheter? Diakonhjemmet Sykehus har valgt å innføre obligatoriske kurs i klinisk kommunikasjon for alle nyansatte leger, og i en kommentarartikkel forteller de om sine erfaringer.
21.10.2014

Høydoserate brakyterapi mot residiverende endetarmskreft etter konvensjonell residivbehandling

Etter primærbehandling av endetarmskreft vil 5 – 10 % av pasientene få lokalt og regionalt residiv. Ved progrediering etter residivbehandling med kirurgi og kjemoradiasjon er behandlingsmulighetene sparsomme. Som de første i Norge har Radiumhospitalet behandlet to pasienter med progredierende bekkenresidiv av endetarmskreft etter konvensjonell multimodal residivbehandling med høydoserate brakyterapi.
15.10.2014