Annonse
Annonse

Pasientforløp over helsetjenestenivåene

Tove Garåsen Røsstad Om forfatteren

Diagnosespesifikke, standardiserte pasientforløp over helsetjenestenivåene ble funnet lite hensiktsmessige til bruk på eldre pasienter med behov for hjemmesykepleie etter sykehusopphold.

/sites/tidsskriftet.no/files/2017--T-17-0012-01-LegeL-Dok.jpg

Tove Garåsen Røsstad. Foto: Torgeir Fjermestad

Strukturerte pasientforløp over helsetjenestenivåene blir anbefalt som en strategi for å sikre godt koordinerte helsetjenester, men slike forløp er i liten grad utprøvd og evaluert.

I mitt doktorarbeid studerte vi utviklingen, implementeringen og effekten av et strukturert pasientforløp for eldre pasienter med behov for hjemmetjenester etter sykehusopphold. Pasientforløpet ble utviklet av helsepersonell fra sykehus og primærhelsetjenesten i Midt-Norge og omfattet utreiseplanlegging og oppfølging ved hjemmetjenesten og fastlegen i de fire første ukene.

Diagnosebaserte forløp ble funnet lite hensiktsmessige for målgruppen, og det ble i stedet utviklet et generisk forløp med sjekklister ved definerte milepæler i pasientforløpet der hjemmetjenesten ble viktigste aktør. Implementeringen var krevende, men i kommuner der pasientforløpet ble en del av den daglige virksomheten, opplevde helsepersonellet bedre koordinering og kvalitet på tjenestene. Vi klarte ikke å trekke noen endelig konklusjon om hvorvidt pasientforløpet er effektivt på pasientnivå, da pasientforløpet ikke ble brukt i tilstrekkelig omfang og med tilstrekkelig kvalitet i perioden hvor effekten ble studert.

Pasientforløp over helsetjenestenivåene har fått økende aktualitet i forbindelse med samhandlingsreformen. Våre funn peker på utfordringer knyttet både til utvikling, implementering og måling av effekt av slike forløp.

Disputas

Tove Garåsen Røsstad disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2. september 2016. Tittelen på avhandlingen er Generic care pathway for elderly patients in need of home care services after hospital discharge. A cluster randomised controlled trial with nested qualitative studies of development and implementation.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse