Annonse
Annonse
Personlige opplevelser
Jeg skjønner hvorfor folk «shopper» helsetjenester. Jeg skjønner hvorfor de går fra lege til lege og leter etter en diagnose og en forklaring. Jeg skjønner også at folk gir opp, blir fortvilet, deprimert og faller ut av jobb.
Helse og jus
Helsetilsynet har i tilsynssaker som gjelder hjemmefødsler sett at jordmødre har sviktet i den helsehjelpen de ga før, under og etter fødsel.
Legelivet.
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse?
Leder
Semmelweis´ teorier gjelder fortsatt – bruk hansker, og bruk vettet.
Oversiktsartikkel
Infeksjonsfrekvensen etter mindre kirurgiske prosedyrer i allmennpraksis varierer mye i ulike studier.
Mitt fagfelt
– Reisemedisin kan i utgangspunktet høres smalt ut, men faget berører tropemedisin, villmarksmedisin, immunologi, fysiologi, epidemiologi, farlige dyr, medisinsk entomologi og alt som har med reisendes sikkerhet å gjøre, forteller Gunnar Hasle. Han er lege med en ph.d.-grad i zoologi.
Kronikk
Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.
Annonse
Annonse
Originalartikkel
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har over en tiårsperiode (2006–15) utarbeidet statistikk basert på regningskortene fra legevaktene.
Leder
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit.

Global helse

Global helse
Norway has played a critical role in the launch of the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. How will Norway help put the coalition’s governance principles into practice?
Leder
As the landscape of global health is changing markedly, we launch our new article series; "Global Health in the Era of Agenda 2030"
Global helse
Reducing social inequality in health is at the core of international health work, but does not form part of the discussion on international preparedness plans for pandemic influenza.
Essay
Hiv/aids-aktivismen i USA vokste frem som en reaksjon på diskriminerende tendenser i samfunnet generelt og håndteringen av epidemien spesielt. Aktivistenes arbeid fikk varige konsekvenser for biomedisinsk forskning.
Fra redaktøren
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger?
Legelivet.
Hverdagen har endret seg fra tiden hvor dyremodeller var gullstandard for biokjemiske tester. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Fagfeltet medisin utvikler seg stadig. Dette gjelder selvsagt også Hormonlaboratoriet. Mens vi nå bruker antistoffer eller sender hormonene flygende inn i vakuumet i...
Fra andre tidsskrifter
Troponin T og troponin I er like gode markører for skade på koronarkar, mens pro-BNP er best egnet til å si noe om langtidsprognosen etter akutt koronarsyndrom. Dette viser en ny norsk studie.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
I løpet av to år, etter anbefalinger fra Statens legemiddelverk om å ikke behandle barn under 12 år med kodein, ble forskrivningen av kodeinholdige smertestillende til barn redusert med 82 prosent.
Debatt
Riksrevisjonen konkluderer med svak kvalitet på den medisinske kodingen i helseforetakene.
Debatt
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør.
Verdens helse
Infeksjon med zikavirus under svangerskapet kan gi både mikrokefali og øyeforandringer hos barnet.
Noe å lære av
På en av de varmeste norske sommerdagene falt en mann om i en åker. Han ble innlagt i sykehus og bredt utredet på grunn av nedsatt bevissthet og høy kroppstemperatur. Han kom til å utvikle et uvanlig sykdomsforløp med multiorgansvikt og nevrologiske utfall.
Debatt
Mye livsfunksjon kan reddes ved tidlig behandling av hjerneslag. Det forutsetter en systematisk nasjonal organisering og logistikk.
Fra andre tidsskrifter
Klynger av tumorceller kan danne kjedestrukturer og på den måten passere de minste blodårene i kroppen.
Fra andre tidsskrifter
Et tidagers opphold ved en rehabiliteringsinstitusjon har ingen betydning for resultatet etter innsetting av total kneprotese. Det viser en ny studie fra Australia.
Språkspalten
Når samme ord har en annen betydning i medisinsk fagspråk enn i allmennspråket, bør det brukes med varsomhet.
Personlige opplevelser
Livet er en gave. Det kommer uten oppskrift, og med en rekke prøvelser. Det er mye vi skal mestre. Et liv som kreftpasient gir noen ekstra utfordringer. Men kan man likevel ha et godt liv i sykdommen?
Gjesteskribent
Er det noe jeg har lært, er det at vi bør være evig takknemlig for de norske legene og det norske helsevesenet.
Klinisk oversikt
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt behandlingsresponsen.
Kronikk
Når et barn diagnostiseres med en livsforkortende sykdom, rammes hele familien hardt. Hva kan vi som helsepersonell gjøre for å støtte foreldrene når barnet blir diagnostisert med en sjelden progredierende tilstand?
Tidligere i tidsskriftet
Ryggplager er ikke noe nytt. Skjelett- og muskelplager er viktigste årsak til sykmeldinger i arbeidslivet i dag, men heldigvis sjelden så alvorlig som i denne pasienthistorien.
Legelivet.
I doktorklubben er vi enige om at vi først og fremst har et omsorgsyrke. Et medlem hevdet at noen kolleger kan ha misforstått dette begrepet.
Noe å lære av
Hos pasienter med symptomer fra ulike organsystemer vil ofte ulike spesialister være involvert i behandlingen. En tverrfaglig tankegang kan være helt avgjørende for tidlig diagnostikk og livreddende preventive tiltak.

BEHANDLING ved livets slutt

Personlige opplevelser
Da min far fikk diagnosen lungefibrose, ble han forespeilet en gradvis kvelning. Hans egne valg på slutten av livet ga i stedet overraskende velvære, både psykisk og fysisk.
Originalartikkel
Retten til å si nei til behandling i livets sluttfase er eksplisitt uttrykt i pasient- og brukerrettighetsloven.
Aktuelt
Onsdag 14. juni kl.18.30 arrangeres debatt på Kulturhuset i Oslo. Tema: Hvordan møter helsevesenet mennesker mot slutten av livet?
Leder
Evner vi, og vil vi, møte pasientene i livets grenseland? Ser vi det fortsatt som en del av legegjerningen å møte opp i rommet der veggene er skjøre og spinkle, der grensen mellom liv og død er i ferd med å bli utydelig?

Hjerneslag

Originalartikkel
To av tre pasienter med akutt hjerneslag kontaktet AMK som første medisinske kontakt, og nesten alle ble fraktet i ambulanse direkte til sykehus. Mer enn 60 % av de pasientene som kontaktet fastlegekontor eller legevakt, ble bedt om å møte opp på fastlegekontor/legevakt.
Legelivet.
– Hjerneslag er blitt blålys-medisin der effektive muligheter til behandling stiller store krav til tidlig og rask diagnostikk, sier Hege Ihle-Hansen.
Leder
Mens det har skjedd store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt, er dette ikke tilfelle for behandlingen av akutt hjerneblødning. De fleste pasienter med hjerneblødning behandles konservativt, og prognosen har ikke endret seg vesentlig på mange år.
Originalartikkel
Insidensen av førstegangs spontan intracerebral blødning i Vestfold fylke var 20,5/100 000 per år. To av fem døde innen 30 dager.
Leder
Overdreven vekt på trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av ressursene.
Kommentar og debatt
Radiologisk diagnostikk og spesifikk behandling bør starte allerede prehospitalt for et best mulig utfall.
Kommentar og debatt
Reperfusjonbehandling ved akutt hjerneinfarkt er effektivt, men er kun anbefalt ved kjent debuttidspunkt.
Fra andre tidsskrifter
I en fersk metaanalyse har man funnet en grense for hvor raskt trombektomi må gjøres for å få behandlingsgevinst ved akutt hjerneslag.
Annonse
Annonse