Annonse
Annonse
Originalartikkel
Man fant en mulig sammenheng mellom pasientvolum og kvalitetsindikatorer som dødelighet og komplikasjoner når det gjaldt kirurgi ved abdominale aortaaneurismer
Leder
I sykehus med et høyt antall kirurgiske prosedyrer kan man sannsynligvis oppnå bedre resultater. Men beredskapen kan fort forringes hvis sentraliseringen drives for langt.
Medisinen i bilder
En kvinne i 30-årene, opprinnelig fra Øst-Europa, kontaktet fastlegen etter en episode med høyresidige subkostale magesmerter og feber.
Kronikk
Mange meiner at schizofrenitermen bør bytast ut, medan andre er meir skeptiske til eit namneskifte.
Tidligere i tidsskriftet
Det var magre kår for skogsarbeiderne i de harde trettiåra – og forpleiningen var dårlig. Anleggene var for små til at man kunne ansette kokke.
Intervju
Olav Røise har vært potetlaster og trailersjåfør. Han svermet for filosofi, men ble traumekirurg. Så fikk han lederrollen han brant for, så måtte han gi den opp.
Kommentar og debatt
Tidligere medlemmer for menneske- rettigheter, klima og global helse er bekymret etter at Sentralstyret la ned utvalget.
Fra redaktøren
Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være.
Kommentar og debatt
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. Forkjemperne for egne medisinfrie sykehusposter hevder at antipsykotiske midler er farlige og ikke bør brukes.
Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare.
Kommentar og debatt
Flere studier tyder på at kriminalisering av sexarbeid fører til økt hivsmitte. Det er bred internasjonal enighet om at avkriminalisering av sexarbeid bidrar til bekjempelsen av hivsmitte.
Kommentar og debatt
– Vi mener helsetjenesteforskning er nødvendig som kunnskapsgrunnlag.
Originalartikkel
Et stort antall sykehjem praktiserte en form for forberedende samtale, men det var stor variasjon med hensyn til tidspunkt, innhold og deltagere. Det var først og fremst pårørende og sykehjemslegen som deltok, sykehjemspasientene deltok sjeldnere.
Legelivet
Bør vi møte datahypen med noe mer enn overbærende smil? Lasse Pihlstrøm. Foto: Privat «Om noen år trenger vi ikke dere lenger! Man kan jo registrere alle mulige symptomer og testresultater i en app koblet opp mot nettet og finne ut mye mer om helsen sin enn man kan på et legekontor. Akkurat som at...
Tidligere i tidsskriftet
Tidsskriftet nr. 4/1917 åpnet med en lengre artikkel om de mørkere sidene ved moderne legemiddelindustri. Forfatteren bedyret først at «Der kan selvfølgelig ikke herske nogen tvil om, at forandringer er av det gode. Ingen kan ønske den gamle tilstand tilbake; thi den nye betyr et fremskridt, som...
Legelivet
Alle ønsker best mulig kunnskapsgrunnlag, og resultater fra mange studier gir i prinsippet mer pålitelig kunnskap.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisinen i bilder
En ikke-røykende kvinne i 20-årene med kjent cøliaki søkte lege etter fire dager med tiltakende pulserende bifrontal og retrobulbær hodepine.
Språkspalten
– Jeg har lagt merke til at Tidsskriftet konsekvent skriver St. Olavs hospital med liten h. Er det korrekt?
Fra andre tidsskrifter
Ingeniørkunst innen genetikk kan produsere humane cellelinjer som etter implantasjon i diabetiske mus skiller ut insulin etter behov.
Gjesteskribent
Det er tøft for alle faggruppene i helsevesenet å jobbe over tid med begrensede ressurser, under sterkt press, i møte med sykdom og lidelse – men jobber vi sammen, er vi mindre alene.
Leder
USAs nyinnsatte president truer med å avvikle den største helsereformen på et kvart århundre.
Personlige opplevelser
– Hvis pasientens fortelling er en firkantet plugg i medisinens runde hull, er det kanskje hullet som bør justeres?
Klinisk oversikt
Blodprodukter er en begrenset ressurs. Flere studier har vist at bruk av tromboelastografi (TEG) kan redusere behovet for blodtransfusjoner.
Kommentar og debatt
Debatten rundt cannabis vanskeliggjøres av upresis og feilaktig gjengivelse av fakta. Det blåser en liberaliseringsvind fra USA, og alle midler tas i bruk.
Fra redaktøren
Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg.
Kommentar og debatt
En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å forstå hva pasienten og pasientens familie trenger.
Noe å lære av
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi, og det ble avdekket en annen underliggende diagnose.
Kommentar og debatt
Legene må alltid gå inn i Reseptformidleren og rydde før de skriver ut en ny resept.
Fra andre tidsskrifter
En ny studie trekker i tvil effekten av fysioterapi etter forstuinger i ankelen.
Fra andre tidsskrifter
Lavintensitet pulset ultralyd har ingen effekt i behandling av tibiafrakturer, viser ny studie.
Intervju
15. februar 1967 signerte Tore Midtvedt en fredsavtale med mikrobene. Siden da har de vært trofaste allierte og sammen kjempet seg stadig nærmere den medisinske kunnskapsfronten.

Antibiotika og resistensutvikling

Leder
Korrekt antibiotikabruk reduserer seleksjonen av resistente mikrober slik at den følsomme normalfloraen ikke fortrenges. Det er spesielt viktig å unngå unødvendig bruk av bredspektrede antibiotika.
Kommentar og debatt
God håndhygiene er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier. Det er på tide å ta dette på alvor.
Originalartikkel
Prevalensundersøkelsen i norske sykehus våren 2016 tyder på at det er mulig å redusere bruken av bredspektrede antibiotika, blant annet ved behandling av nedre luftveisinfeksjoner og ved profylakse.
Originalartikkel
Urinveisinfeksjon var den hyppigst forekommende infeksjonstypen. Forskrivningen av førstevalgsmedikamenter utgjorde omtrent 60 % av forskrivningene til behandling av denne sykdommen.
Mitt fagfelt
Møt Knut Asbjørn Rise Langlo i spalten «Mitt fagfelt».
Gjesteskribent
Ord bærer ofte med seg hemmeligheter. Med et budskap følger det nesten bestandig semantiske nisser med på lasset. Mening blir formidlet uten at den er vedkjent. Det er ikke godt å si om den er glemt eller gjemt. Spenninger og motsetninger får være i fred, og dagliglivets konflikter går lettere...
Legelivet
En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner. Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen Det er ikke mulig å være lege bare i arbeidstiden. Etter helsepersonellovens § 7 om øyeblikkelig hjelp gjelder vårt samfunnsoppdrag «tjuefire...
Verdens helse
En vaksine mot ebolavirus er nå testet og viser en estimert beskyttelse på 100 %.
Kommentar og debatt
NIPT-testen er en kraftfull teknologi som krever mer enn en tannløs eller taktisk begrunnelse.
Tidligere i tidsskriftet
I en artikkel i Tidsskriftet fra 1939 redegjøres det for diagnostisering og behandling av glomustumor.
Fra andre tidsskrifter
En genetisk utredning er ikke komplett etter påvisning av én mutasjon knyttet til én sykdom.
Fra andre tidsskrifter
Secretonevrin er et peptid som regulerer kalsiumomsetting i hjerteceller. Konsentrasjonen av secretonevrin kan gi bedre risikoprediksjon ved både alvorlig infeksjon og akutt respirasjonssvikt.
Fra andre tidsskrifter
Risiko for fosterskade ved zikavirusinfeksjon er særlig høy ved smitte tidlig i svangerskapet.
Annonse
Annonse