Annonse
Annonse
Essay
I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt. Hvem er så disse «navnløse», men mektige personene, og hva har de utrettet?
Fra andre tidsskrifter
Friske mus injisert med enterovirus D68 fra pasienter med slappe lammelser under en epidemi i 2014, utviklet slappe lammelser. Virus fra disse musene ga lammelser hos friske mus. Enterovirus D68. Illustrasjon: Science Photo Library Enterovirus D68, som ble oppdaget i 1962, gir vanligvis akutte...
Originalartikkel
Cirka 40 prosent av både sigarettrøykere og snusbrukere kjøpte tobakk fra forsyningskilder som ikke gir inntekter til den norske stat.
Debatt
Labiaplastikk er ingen ny behandlingsmetode, men det har vært økende oppmerksomhet omkring prosedyren i de senere år. Dessuten er det en pågående samfunnsdebatt om intimkirurgi både i Norge og internasjonalt.
Debatt
Det heter seg at vi lever i en teknologisk tidsalder og i et papirfritt samfunn. I helsevesenet er det imidlertid ikke slik.
Debatt
Aldri før har det vært flere søkere til turnustjenesten. Økt antall søkere og ingen økning i antall plasser gir større konkurranse mellom kandidater som i utgangspunktet er vanskelige å skille fra hverandre.
Annonse
Annonse
Fra andre tidsskrifter
Insidensen av diabetes blant barn og unge i USA øker. Dette viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Det er store forskjeller i hjertesviktdødelighet i de ulike verdensdelene.
Fra andre tidsskrifter
En genvariant som gir høye nivåer av B-celleaktiverende faktor beskytter mot malaria, men gir økt risiko for multippel sklerose og systemisk lupus erythematosus, viser en studie fra Sardinia.
Språkspalten
Wada-testen har sitt navn etter nevrologen Juhn A. Wada. Den må derfor skrives nettopp slik, med stor forbokstav og resten små.
Medisin og tall
En vanlig forståelse er at en p-verdi er «sannsynligheten for at resultatet kan ha oppstått tilfeldig». Men dette er fundamentalt galt.
Leder
Tall står helt sentralt i medisinen, men det er ikke nok å telle og måle. Tenk deg at du har en pasient som spør om hun bør begynne med statinbehandling fordi mange i hennes familie visstnok får slik behandling på grunn av høyt kolesterolnivå. Forskriver du automatisk et statin? Forhåpentligvis ikke.
Medisin i bilder
En kvinne i 80-årene falt, slo hodet og pådro seg fraktur i distale humerus og i lårhalsen. Ved ankomst til sykehuset var pasienten våken, klar og orientert. Etter noen timer i akuttmottaket fikk hun et fall i Glasgow Coma Scale.

Utenlandske leger i Norge

Språkspalten
Gode språkferdigheter er viktig for utøvelsen av legeyrket. De nye språkkravene til leger utdannet i land utenfor EØS-området er dessverre for lave.
Originalartikkel
De utenlandske legene var mindre positive til en mentorordning enn det de norske legene var.
Originalartikkel
Mange utenlandske leger ga uttrykk for språkutfordringer, manglende systeminnsikt og rolleusikkerhet.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Personlige opplevelser
Jeg skjønner hvorfor folk «shopper» helsetjenester. Jeg skjønner hvorfor de går fra lege til lege og leter etter en diagnose og en forklaring. Jeg skjønner også at folk gir opp, blir fortvilet, deprimert og faller ut av jobb.
Helse og jus
Helsetilsynet har i tilsynssaker som gjelder hjemmefødsler sett at jordmødre har sviktet i den helsehjelpen de ga før, under og etter fødsel.
Tidligere i Tidsskriftet
Nansens ekspedisjoner var ikke plaget med skjørbuk, men han var også meget omhyggelig med provianteringen.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter i allmennpraksis med uspesifikke brystsmerter har økt risiko for senere hjerteinfarkt. Det viser en ny studie. Foto: Science Photo Library Brystsmerter er et vanlig symptom hos pasienter i allmennpraksis, og mange får ingen spesifikk diagnose. Har disse pasientene likevel en dårligere...
Gjesteskribent
Eg bur midt i eit sjukehus. Det er nesten heilt sant. For berre eit par generasjonar sidan var heile bygda eg bur i del av sjukehuset. Foto: Per Egil Larsen Eg bur også på ein gard. Ikkje fordi eg er bonde. Det er eg nemleg ikkje, sjølv om eg har ein kjøkenhage på same storleik som ein middels...
Legelivet.
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse?
Leder
Semmelweis´ teorier gjelder fortsatt – bruk hansker, og bruk vettet.
Oversiktsartikkel
Infeksjonsfrekvensen etter mindre kirurgiske prosedyrer i allmennpraksis varierer mye i ulike studier.
Mitt fagfelt
– Reisemedisin kan i utgangspunktet høres smalt ut, men faget berører tropemedisin, villmarksmedisin, immunologi, fysiologi, epidemiologi, farlige dyr, medisinsk entomologi og alt som har med reisendes sikkerhet å gjøre, forteller Gunnar Hasle. Han er lege med en ph.d.-grad i zoologi.
Kronikk
Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.
Originalartikkel
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har over en tiårsperiode (2006–15) utarbeidet statistikk basert på regningskortene fra legevaktene.
Leder
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit.

Global helse

Global helse
Norway has played a critical role in the launch of the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. How will Norway help put the coalition’s governance principles into practice?
Leder
As the landscape of global health is changing markedly, we launch our new article series; "Global Health in the Era of Agenda 2030"
Global helse
Reducing social inequality in health is at the core of international health work, but does not form part of the discussion on international preparedness plans for pandemic influenza.
Essay
Hiv/aids-aktivismen i USA vokste frem som en reaksjon på diskriminerende tendenser i samfunnet generelt og håndteringen av epidemien spesielt. Aktivistenes arbeid fikk varige konsekvenser for biomedisinsk forskning.
Fra redaktøren
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger?
Legelivet.
Hverdagen har endret seg fra tiden hvor dyremodeller var gullstandard for biokjemiske tester. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Fagfeltet medisin utvikler seg stadig. Dette gjelder selvsagt også Hormonlaboratoriet. Mens vi nå bruker antistoffer eller sender hormonene flygende inn i vakuumet i...
Fra andre tidsskrifter
Troponin T og troponin I er like gode markører for skade på koronarkar, mens pro-BNP er best egnet til å si noe om langtidsprognosen etter akutt koronarsyndrom. Dette viser en ny norsk studie.
Originalartikkel
I løpet av to år, etter anbefalinger fra Statens legemiddelverk om å ikke behandle barn under 12 år med kodein, ble forskrivningen av kodeinholdige smertestillende til barn redusert med 82 prosent.
Debatt
Riksrevisjonen konkluderer med svak kvalitet på den medisinske kodingen i helseforetakene.
Debatt
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør.
Verdens helse
Infeksjon med zikavirus under svangerskapet kan gi både mikrokefali og øyeforandringer hos barnet.
Noe å lære av
På en av de varmeste norske sommerdagene falt en mann om i en åker. Han ble innlagt i sykehus og bredt utredet på grunn av nedsatt bevissthet og høy kroppstemperatur. Han kom til å utvikle et uvanlig sykdomsforløp med multiorgansvikt og nevrologiske utfall.
Annonse
Annonse