Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Det er velkjent at statiner kan ha toksisk effekt på muskulatur, men mindre kjent at de også kan trigge en progredierende autoimmun myopati.

Hjerneslag

Medisinen i bilder
Kan man gi trombolytisk behandling eller utføre trombektomi hvis pasienten våkner med slagsymptomer?
Leder
Et hjerneslag kan endre livet på en dramatisk måte. Reorganisering av akuttkjeden vil gi flere tilgang til skadebegrensende behandling. For å oppnå best mulig utkomme må den slagrammede skaffes umiddelbar tilgang til radiologisk diagnostikk og skadebegrensende behandling.
Kommentar og debatt
Radiologisk diagnostikk og spesifikk behandling bør starte allerede prehospitalt for et best mulig utfall.
Kommentar og debatt
Reperfusjonbehandling ved akutt hjerneinfarkt er effektivt, men er kun anbefalt ved kjent debuttidspunkt.
Fra andre tidsskrifter
Trombektomi er i ferd med å befeste sin plass i behandlingen av hjerneslag etter at man har dokumentert gode resultater i flere studier.
Kommentar og debatt
Flere studier har i 2015 vist at trombektomi ved akutt hjerneinfarkt gir bedre gevinst enn trombolytisk behandling.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av flere tiltak kan redusere sykelighet og dødelighet hos svært for tidlig fødte, viser en studie fra flere europeiske land.
Legelivet
Når betegnelsen fersk gir negative assosiasjoner.
Fra andre tidsskrifter
Flyktninger har 3 – 4 ganger høyere risiko for å utvikle psykose enn personer født i Sverige. Dette viser en ny studie.
Intervju
Han leser lass med krimbøker, men aldri på sengen. Søvnekspert Bjorvatn har dyp respekt for menneskets søvnbehov. Dessverre har ikke fotballklubben Brann det samme for hans.
Gjesteskribent
Kan internett og Google konkurrere med legene? I TV-programmet Hva feiler det deg? konkurrerte tre googlere med legene Astrid Nylander Almaas, Elisabeth Holmboe Eggen og Wasim Zahid. Det gikk lenge bra for dem som stilte diagnoser via nettet. Foto: Anders Bergersen Da jeg en periode hadde smerter...
Annonse
Annonse
Kommentar og debatt
Helsedirektoratet har nylig utgitt et notat om gassembolier. Dessverre er notatet svært magert.
Brev til redaktøren
Det er prisverdig at det fokuseres på luftemboli relatert til prosedyrer. Som et av behandlingsforslagene anbefales venstre sideleie. Her er en annen anbefaling.
Originalartikkel
Snusbruk er spesielt for Norge og Sverige, siden salg av snusprodukter er forbudt i EU. Flere studier gir holdepunkter for at bruk av snus under graviditeten kan ha uheldige virkninger i svangerskapet og på det nyfødte barn.
Leder
Bruken av snus synes å øke blant yngre gravide, men tobakksrøykingen dominerer fortsatt. Gir økt snusing grunn til bekymring?
Kronikk
MR-undersøkelser er sentrale i diagnostikk og oppfølging av multippel sklerose.
Kommentar og debatt
På hver sin lille tue sitter leger over hele landet og gjør det samme, fordi alle helseforetak skal ha dokumenter som styrer virksomheten. Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» kan være løsningen.
Fra andre tidsskrifter
Ixekizumab, et monoklonalt antistoff, har god effekt ved alvorlig psoriasis. Det viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Ukomplisert divertikulitt kan trygt behandles uten antibiotika, viser norsk studie. Fra venstre Tom Øresland, Nina D. Brochmann, Gunn Signe Jakobsen og Johannes Schultz. Foto: Morten Kvello Akutt ukomplisert divertikulitt er en vanlig kirurgisk tilstand som ofte fører til sykehusinnleggelse...
Språkspalten
Fagspråk eller stammespråk? Her presenteres ord, uttrykk og forkortelser fra et akuttmottak.
Verdens helse
Befolkningens tillit til hepatitt B-vaksinen falt etter medieoppslag om dødsfall hos vaksinerte spedbarn.
Kommentar og debatt
– Norsk rettspraksis er fortsatt preget av overdreven tiltro til sakkyndige. Ved å bedre rettssikkerheten og likeverdigheten i omsorgstvister kan vi sikre barna.
Verdens helse
En stor studie viser at urbefolkninger over hele verden kommer mye dårligere ut enn andre på flere mål på helse.
Fra andre tidsskrifter
Tallene for provosert abort går ned i mellominntekts- og høyinntektsland, men er uendret i lavinntektsland.
Fra andre tidsskrifter
En cocktail av ni kjemiske forbindelser kan brukes til å reprogrammere humane hudceller til hjerteceller.
Noe å lære av
Bekymring rundt barnets vekst første leveår er en vanlig problemstilling. Fastlege og helsestasjon forsøker med råd om kosthold og måltidsrutiner hvis barnet ellers utvikler seg normalt og viser tegn til trivsel. Imidlertid kan også blide barn ha underliggende sykdom.
Fra andre tidsskrifter
I en ny studie ble genomene til 2 636 islendinger sekvensert.
Nyheter
Med vårt nye nettsted har vi laget et nytt og enklere oppsett av vitenskapelig artikler. Her er forbedringene vi har gjort.
Fra redaktøren
Vi var tidlig ute – det skjedde bare noen måneder etter at BMJ var blitt verdens første generelle medisinske tidsskrift på nettet. Det er 20 år siden. Nå lanserer vi ny logo og nye mobiltilpassede nettsider for å gi en optimal leseropplevelse – på både stor skjerm, nettbrett og mobiltelefon.
Nyheter
Det var tittelen på en av flere artikler om det store, fortsatt nokså ukjente internettet i Tidsskriftets utgave i 1995. Andre kuriøse titler i temautgaven er «Musesyken som ikke kom» og «Ut på tur på Internett».

Antibiotikaresistens

Noe å lære av
En kvinne i 40-årene ble overflyttet til Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssykehus fire uker etter en alvorlig brannskade i Pakistan. I løpet av de to neste døgnene utviklet hun sepsis og flerorgansvikt.
Leder
For første gang publiseres det en artikkel om et dødsfall i Norge på grunn av antibiotikaresistens. På Haukeland døde en pasient fordi man ikke hadde virksomme antibiotika.

Legers tidsbruk

Leder
Det er viktig å se på hva leger faktisk bruker arbeidstiden på, slik at vi kan reflektere over hva leger bør bruke arbeidstiden på.
Originalartikkel
Sykehusleger rapporterte betydelig nedgang i i tid til direkte pasientarbeid, viser en ny studie. Det er tidligere vist at mer tid brukt på direkte pasientarbeid gir mer fornøyde pasienter og leger.
Legelivet
Jeg er sykehuslege og prøver å gjøre en god jobb, men må daglig forholde meg til et organisatorisk uføre.
Fra redaktøren
Sykehusene lider under systemer som ikke fungerer. Faget skyves til siden, og de ansattes arbeidsglede forsvinner. Det vil kunne gå utover pasientene.
Originalartikkel
Færre kvinner enn menn med hjerteinfarkt ble utredet med koronar angiografi, og fikk i mindre grad enn menn forskrevet sekundærprofylaktiske medisiner etter hjerteinfarkt.
Leder
Tilbud om utredning av akutt hjerteinfarkt avhenger av pasientens bosted og kjønn. Slik bør det ikke være. Med ferske tall fra Norsk hjerteinfarktregister bringer Jortveit og medarbeidere oss ny kunnskap om utredning og behandling av akutt hjerteinfarkt ( 1 ). Forfatterne fremhever...

Studiestart

Fra redaktøren
Viljen til å utsette seg for kritikk er avgjørende for god læring og for å bli en enda bedre lege. Feil må dyrkes, men på riktig måte. Ingen går gjennom livet uten å gjøre feil, aller minst leger. Det er ikke mulig å eliminere alle feil og uheldige hendelser i helsevesenet.
Leder
Skal fremtidens behov for legetjenester utenfor sykehus dekkes, må strategien legges nå. Og det må koste penger.
Kommentar og debatt
Høsten 2014 gikk startskuddet for implementering av den nye studieplanen i Oslo. Studiets innhold er endret for å møte samfunnets behov, samtidig som planen gir økt mulighet for individuell faglig fordypning.
Kommentar og debatt
I Oslo har vi nylig revidert studieplanen for profesjonsstudiet i medisin – Oslo 2014. Målet for alle parter – studenter, lærere og ledelse – har vært å komme nærmere den ideelle medisinerutdanningen, selv om vi har vært uenige i veien dit. Som studentrepresentanter i Medisinsk fagutvalg ved...
Kommentar og debatt
Ved innføring av ny studieplan ved medisinstudiet i Oslo har man satset på ultralyd som en viktig del av utdanningen fra begynnelse til slutt. Bruk av ultralyd kan gjøre anatomi og fysiologi enklere å forstå. I tillegg vil undervisningen integrere flere fag og gi et godt grunnlag for senere...
Kronikk
Sjansen for å møte en pasient som er skadet av ulv eller bjørn i et norsk akuttmottak er liten. Likevel har bjørn drept jegere i grensetraktene til Norge, på svensk og russisk side – også etter årtusenskiftet.
Fra andre tidsskrifter
Alle nyfødte barn screenes for medfødte, alvorlige sykdommer. En ny metode for påvisning av Niemann-Picks sykdom type C er nå utviklet. Niemann-Picks sykdom type C (NPC) er en sjelden, arvelig og alvorlig tilstand som skyldes feil i fettomsetningen i cellene. Sykdommen skyldes mutasjoner i genet...
Fra andre tidsskrifter
P-piller gir noe økt risiko for blodpropp og hjerteinfarkt. Noen piller har lavere risiko enn andre. Illustrasjonsfoto: Kristin Svorte/Scanpix I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ ble data om ca. fem millioner franske kvinner samlet inn ( 1 ). Kvinner som brukte p-piller med ulike...
Fra andre tidsskrifter
Steroider var like effektive som – og tryggere enn – ikke-steroide antiinflammatoriske midler i en studie om akutt urinsyregikt. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Urinsyregikt er en vanlig tilstand som ofte behandles i allmennpraksis og på legevakt. Krystaller av urinsyre felles ut i et ledd...
Fra andre tidsskrifter
Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet. Illustrasjonsfoto: Image Source/Scanpix Svangre, innavlede mus som enten måtte holde seg i ro i burene sine eller fikk løpe på en tredemølle, fødte mus som tok preg av mødrenes oppførsel, slik at «...

Fotoportretter

Legelivet
Han kjøpte sin første motorsykkel i 1994. For fem år siden var Sveinung Eide på motorsykkeltur med noen kompiser og fikk prøve en Harley.
Legelivet
Foto: Christian Tunge Hans Thorwild Thomassen er urolog ved Sørlandet sykehus, men bosatt på Østre Randøy, et lite stykke land utenfor Kristiansand. På øya har det ikke vært dyr på flere år, og da kulturlandskapet var i ferd med å gro igjen, bestemte øyboerne seg for å gjøre noe. Av Thomassens...
Legelivet
– Jeg ble hektet etter at en kompis dro meg med på et introduksjonskurs i birøkt i fjor sommer, jeg føler at dette er noe alle bør drive med.
Intervju
Hun er bygdejenta og kunstnerspiren som ble kirurg og toppforsker ved Harvard. Hun ledet mammografi- programmet og fant ut at det ikke virker. Mette Kalager synes man bør tenke selv og bøye seg for fakta.
Annonse
Annonse